Valoració CCOO Fitxa sindical número 13 (28 octubre 2021)

PROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT PER A L’EXERCICI 2022

Hem de tenir en compte que es tracta d’un PROJECTE de Llei, es a dir, cal encara que passi el tràmit parlamentari per a la seva aprovació definitiva. Per tant, es susceptible que es produeixin modificacions.

VALORACIÓ DE CCOO: Aquest projecte no inclou les peticions concretes del nostre sindicat: 

 • Recuperació del poder adquisitiu: l’increment del 2% és absolutament insuficient.
 • Lluitar contra l’elevada temporalitat: estem en contra que es mantingui una taxa de reposició

Durant el tràmit parlamentari del projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2022, CCOO realitzarem les accions pertinents amb l’objectiu que s’incorporin les nostres propostes i s’iniciï de manera immediata una negociació real per a parlar del conjunt de drets laborals que cal recuperar (35 hores, Carrera Professional, etc).

INCREMENTS SALARIALS QUE ES PROPOSEN:

 • Les retribucions del sector públic no podran experimentar un increment global superior al 2% respecte de les vigents a 31 de diciembre de 2021.
 • Les despeses d’acció social no podran incrementar-se.
 • Es poden fer aportacions a Plans de pensions d’ocupació o contractes d’assegurances col·lectives sempre que no se superi l’increment global fixat del 2%

Es podran realitzar adequacions retributives que, amb caràcter singular i excepcional resultin imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, per la variació del nombre d’efectius assignats a cada programa o pel grau de consecució dels objectius fixats a aquest.

TAXES DE REPOSICIÓ D’EFECTIUS

 • Es fixa una taxa general de reposició d’efectius del 110 %.
  • Respecte als sectors prioritaris s’incrementa fins al 120% (docents, personal sanitari, control y lluita contra el frau fiscal, laboral, de subvencions públiques y en matèria de Seguretat Social, assessorament jurídic y la gestió de los recursos públics, prevenció y extinció d’incendis, entre d’altres).
  • Policia Local fins a un 125%
 • Entitats locals amb el seu deute financer amortitzada serà d’un 120% en tots els sectors.
 • Tot l’anterior, sense perjudici dels processos d’estabilització derivats del Reial decret llei 14/2021 (Nota: recordeu que la TAXA ADDICIONAL per als processos d’estabilització en l’ocupació ha d’incloure totes les places pressupostades al menys en els 3 anys anteriors al 31 de desembre de 2020 ESTIGUIN O NO considerades, fins ara, com a estructurals).

SECTORS PRIORITARIS TAXA DE REPOSICIÓ:

 • Assessorament jurídic i gestió dels recursos públics
 • Serveis socials
 • Atenció als ciutadans
 • Gestió de prestacions i matèries actives en matèria d’ocupació
 • etc

           NO COMPUTARAN TAXA DE REPOSICIÓ:

 • Promoció Interna
 • Indefinit no fix per sentència judicial
 • Per a la posada en marxa i funcionament d’un servei imposat per norma
 • Els servei públics que passin a gestió directa

Les entitats locals que tinguin amortitzat el seu deute financer a 31 de desembre del 2021 podran acumular la seva taxa de reposició indistintament en qualsevol sector.