Retribucions del personal al servei del sector públic 2021

L’article 18 de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021, estableix que les retribucions del personal al servei del sector públic no podran experimentar un increment global superior al 0,9 % respecte de les vigents a 31 de desembre del 2020, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a l’antiguitat d’aquest. Les despeses d’acció social no podran incrementar-se, en termes globals, respecte de les del 2020. Referent a això, es considera que les despeses en concepte d’acció social són beneficis, complements o millores diferents de les contraprestacions pel treball realitzat la finalitat del qual és satisfer determinades necessitats com a conseqüència de circumstàncies personals del personal esmentat al servei del sector públic.

En aquesta fitxa sindical, trobareu els aspectes essencials dels increments per al personal tant funcionari com laboral al servei de les administracions públiques:

DES DE LA FEDERACIÓ DE SERVEIS A LA CIUTADANIA SEGUIM LLUITANT PELS DRETS I PER LES CONDICIONS LABORALS ARRABASSATS A LES EMPLEADES I EMPLEATS PÚBLICS.