Procés extraordinari d’estabilització del personal interí Fitxa sindical número 15

La Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat, signada a Nova York el 13 de desembre del 2006 i ratificada per l’Estat espanyol el 23 de novembre del 2007, configura la discapacitat com la circumstància personal i l’ecosistema social resultant de la interacció del fet diferencial d’algunes persones amb un entorn inadequat, per excloent, en tant que establert segons el paràmetre de persona «normal». En aquest sentit, una societat oberta i inclusiva ha de modificar aquest entorn solidàriament per acollir les persones amb discapacitat com a elements enriquidors que eixamplen la humanitat i hi afegeixen valor i ha de fer-ho prenent en consideració la pròpia intervenció de les persones amb capacitats diferenciades.

S’entén per igualtat d’oportunitats l’absència de qualsevol discriminació, directa o indirecta, per motiu de o sobre la base de discapacitat, inclosa qualsevol distinció, exclusió o restricció que 

Una vegada aprovada definitivament la Llei de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, CCOO instem les diferents administracions públiques a negociar la seva implementació al més aviat possible.

A la fitxa sindical trobaràs resposta als següents temes:

– Dates importants a tenir en compte.

– Què queda del RD 14/2021?

– Quines places han de sortir en el procés d’estabilització?

– Només s’han d’incloure les places estructurals en el procés d’estabilització?

– Quin és el sistema de selecció “especial” només aplicable a aquest procés d’estabilització i per una sola vegada?

– Qui es pot presentar a un procés d’estabilització?

– És obligatori presentar-te al procés selectiu?

– De quant és la indemnització en cas d’abús en la temporalitat?

– Què passa si no aconsegueixo plaça?

– Els funcionaris de carrera perden el dret a la mobilitat o a la promoció per aquest procés?

– Què passa amb els processos d’estabilització 2017 i 2018, en què la convocatòria ja ha estat publicada?

– A quines convocatòries em puc presentar?

– S’aplica la nova llei a tots els nivells de l’Administració?

tingui el propòsit o l’efecte d’obstaculitzar o deixar sense efecte el reconeixement, gaudi o exercici en igualtat de condicions per les persones amb discapacitat, de tots els drets humans i llibertats fonamentals en els àmbits polític, econòmic, social, cultural, civil o d’altra mena. Així mateix, s’entén per igualtat d’oportunitats l’adopció de mesures d’acció positiva orientades a evitar o compensar els desavantatges d’una persona amb discapacitat per participar plenament en la vida política, econòmica, cultural i social.

CAL SABER QUE:

Qualsevol empresa de més de 50 treballadors i treballadores està obligada a comptar amb un 2 % de persones amb discapacitat o adoptar mesures alternatives.