LLEI 2/2021, de 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic

  • L’article 47 que modifica alguns article del Text refós de funció pública catalana (1/1997). Destaquem que en el processos selectius la fase de concurs pot arribar al 40 % de la puntuació total i s’eliminen limitacions al personal interí referent a alguns drets. 
  • L’article 49 introdueix modificacions respecte al “silenci administratiu” en relació amb procediments iniciats a instància de les persones interessades en matèria de personal.
  • L’article 52 introdueix una modificació de la Llei 16/1991, de les policies locals.
  • L’article 97.7 afegeix una disposició transitòria, la quarta, al text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya indicant que “fins que es dicti la llei de l’ocupació pública en desenvolupament de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (que en breu es començarà a treballar amb la participació de CCOO), es crea la classe tècnica del grup B.

CAL SABER QUE:

Qualsevol empresa de més de 50 treballadors i treballadores està obligada a comptar amb un 2 % de persones amb discapacitat o adoptar mesures alternatives.