CCOO i UGT signem el Conveni de transport de mercaderies de Lleida

Els sindicats CCOO i UGT van signar el 6 de març del 2023 el Conveni de transport de mercaderies de Lleida, després de cinc anys sense. Aquest conveni s’ha signat per tres anys, des de l’any 2022 al 2024, amb un augment salarial total del 14 %, que es desglossa en un increment salarial del 7 % per al 2022, del 3,5 % per al 2023 i del 3,5 % per al 2024, en tots els conceptes. El pagament del 2022 serà amb endarreriments des de l’1 de gener del 2022. També s’acorda que hi haurà una revisió de les taules salarials del 2024 pel diferencial existent entre l’IPC acumulat dels anys 2022, 2023 i 2024 i els increments pactats en el cas que fos positiu, de manera que s’actualitzarien les taules salarials del 2024 per al 2025.

En la taula del complement d’antiguitat s’hi ha afegit un nou tram que es remunerarà a aquelles persones que portin 25 anys d’antiguitat amb un augment salarial del 35 % del salari base.

Per altra banda s’amplia en un dia més de permís per assumptes propis, en total en queden dos. A més s’atorgarà la possibilitat que una persona treballadora pugui sol·licitar tres dies de permís no retribuïts.

Quant a la incapacitat temporal per accident de treball, es complementarà fins al 100 % si hi ha hospitalització en un centre hospitalari o intervenció quirúrgica ambulatòria amb hospitalització domiciliària, des del primer dia i mentre duri la baixa.

En matèria de jubilació, la jubilació anticipada parcial, la persona treballadora podrà sol·licitar-la a partir dels 64 anys i l’empresa haurà d’atendre aquesta petició.

CCOO i UGT valoren positivament la signatura d’aquest conveni, ja que apropa substancialment el Conveni de transport de mercaderies de Lleida a la resta de convenis del sector de Catalunya, malgrat que Lleida continua sent la ventafocs dels convenis de transport de mercaderies de Catalunya. El 2025 serà el moment de poder equiparar el Conveni de transport de mercaderies de Lleida als convenis de Girona i Tarragona, que són els següents que van per davant en condicions econòmiques i laborals.