Millores en el control horari, compliment de conveni i millora en la prevenció de riscos laborals, en l’empresa DECATHLON ESPAÑA, SA, gràcies a CCOO

Degut a la denuncia presentada per CCOO la Inspecció de treball, aquesta proposa la imposició d’una sanció per un import total de: 4.902,00 euros a l’empresa DECATHLON ESPAÑA, SA

En les actuacions practicades per tal de realitzar comprovacions en matèria de relacions laborals,en el centre de treball de l’empresa DECATHLON ESPANYA, SA, de Platja d’Aro, Girona es va comprovar:

  1. Que l’empresa DECATHLON ESPAÑA, SA no garanteix el registre diari de la jornada, inclòs l’horari concret d’inici i finalització de la jornada de treball de cada persona treballadora, en els termes legalment previstos. Els fets referits constitueixen una infracció consistent en la transgressió de la normativa sobre registre de jornada.
  2. També s’ha comprovat que el descans setmanal de les persones treballadores es gaudeix en nombroses ocasions de forma interrompuda, el que suposa un incompliment de l’art. 37,1 de l’ET i del conveni col·lectiu d’aplicació en el seu art. 22.
  3. D’acord amb els quadrants horaris entregats, es va comprovar que en determinats supòsits de torns partits existeix un lapse temporals superiors a 3 hores entre la sortida del matí i l’entrada de la tarda. Tal conducta suposa una infracció de l’art. 21 del conveni col·lectiu d’aplicació.
  4. Que l’empresa DECATHLON ESPAÑA, SA no fa una planificació preventiva adequada, en els termes previstos a la normativa de prevenció de riscos laborals.
  5. Que el calçat de seguretat disposat pels treballadors es trobava col·locat al magatzem en prestatgeries obertes, sense tancar, a l’alçada del terra. Segons es va manifestar a l’actuant, els treballadors no disposen d’un calçat de seguretat individual. A l’avaluació de riscos del centre es preveu l’obligatorietat d’utilitzar calçat de seguretat per al personal que utilitza el transpalet i el personal de taller, i se’n recomana l’ús en determinades seccions.