Política de privacitat

A CCOO de Catalunya estem compromesos amb la protecció de la privacitat i amb l’ús correcte de les dades personals.

Per això aquesta política de privacitat té com a objectiu informar sobre el tractament de dades de caràcter personal que CCOO de Catalunya efectuem en aquest lloc web i en qualssevol dels nostres subdominis.

 1. Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?
  CCOO de Catalunya tenim la condició de responsables del tractament. La CONFEDERACIÓ SINDICAL DE CCOO DE CATALUNYA, amb NIF G-08496606, i domicili a Via Laietana, 16, 08003 Barcelona, com a titular de la web que estàs consultant, volem, mitjançant aquesta declaració, informar tots els visitants de quina és la nostra política de manteniment de la privacitat i del tractament de les dades de caràcter personal que són facilitades de manera lliure i voluntària per totes les persones usuàries. La CONFEDERACIÓ SINDICAL DE CCOO DE CATALUNYA t’informem que serem responsables dels fitxers automatitzats derivats d’efectuar una inscripció o un emplenament per part de qualssevol de les persones usuàries o visitants d’aquesta pàgina. No obstant això, en cada una de les recollides de dades que es realitzin, se t’indicarà, a través de la clàusula corresponent, la informació pertinent d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. La CONFEDERACIÓ SINDICAL DE CCOO DE CATALUNYA adoptarem les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar-ne, així, l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia d’acord amb el que està establert pel Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (coneguda com RGPD o Reglament europeu de protecció de dades).
 1. Per què tractem les teves dades personals de contacte? Les dades personals recollides mitjançant l’ús dels formularis de la nostra pàgina web seran tractades per compte de CCOO de Catalunya, en qualitat de responsable del tractament, per a les finalitats següents:
 • Gestionar i atendre les sol·licituds d’informació, els dubtes o les queixes.
 • Conèixer, mitjançant consultes, l’opinió dels usuaris respecte de la nostra activitat en aquesta pàgina web.
 • Gestionar peticions de recepció d’informació d’interès sobre els nostres serveis o activitats.
 • Gestionar sol·licituds d’afiliació.
 • Gestionar l’accés a la nostra intranet.
 • Gestionar la nostra relació amb les persones representants a les empreses.
 • Gestionar la nostra relació amb l’alumnat.
 • Gestionar la nostra relació amb els usuaris de l’assessorament mancomunat i dels serveis jurídics.
 • Gestionar la nostra relació amb les persones proveïdores.Les dades també poden ser tractades per a qualsevol de les finalitats indicades en els nostres formularis.A més, podem tractar les dades per:
 • Gestionar el correu electrònic: les dades personals que tractem a conseqüència de la recepció i/o l’intercanvi de correus electrònics es tractaran amb la finalitat d’atendre la teva petició d’informació o consulta i donar-hi resposta, de mantenir els contactes sindicals o professionals i les relacions que es produeixin com a conseqüència d’aquesta o d’establir, si escau, una relació contractual. Al mateix temps, podríem fer el seguiment de les dades del trànsit corresponent a l’obertura dels correus i a la pulsació dels enllaços que aquests contenen per elaborar els informes de medició d’audiència.
 • Gestionar el currículum: també podrem tractar les teves dades per tenir en compte la teva candidatura per a possibles vacants o llocs de treball que puguin sorgir a qualssevol de les empreses del grup que s’ajustin al teu perfil i a la teva experiència.
 • Enviar el butlletí electrònic o newsletter: a més, en cas que expressament ho autoritzis a través del marcatge de la casella corresponent o mitjançant la teva sol·licitud expressa, t’enviarem informació sobre les activitats de CCOO de Catalunya. Per tal que el registre sigui efectiu, necessitem una adreça de correu electrònic vàlida. El consentiment per processar les teves dades personals i el seu ús posterior per a l’enviament de butlletins es pot revocar en qualsevol moment mitjançant les opcions de contacte especificades al final d’aquest document ([email protected]).Totes les persones subscriptores de publicacions rebran, en cada un dels enviaments, una clàusula informativa en què els serà indicada la possibilitat de processar la baixa.
 1. Quina és la base jurídica que legitima el tractament de les teves dades personals? És a dir: quina condició fonamenta o habilita que puguem tractar les teves dades personals?La base jurídica que legitima el tractament de les teves dades de caràcter personal pot ser diferent en funció de la finalitat per a la qual les teves dades personals són sol·licitades o facilitades. 
 • En uns casos pot ser el consentiment de les persones interessades (subscripció a un butlletí electrònic, emplenament d’un formulari web, enviament d’un currículum, autorització per a la captació i la publicació de la teva imatge, etc.). Quan el tractament es basi en el teu consentiment, aquest s’entendrà atorgat de manera inequívoca, ja que es considera un acte afirmatiu clar per part teva i que manifesta aquest consentiment.
 • En altres casos pot ser el compliment d’una obligació legal per part nostra.
 • L’execució d’un contracte.
 • L’interès legítim del responsable (per exemple, per a la gestió de dades de contacte i, si és el cas, les relatives a la funció o al lloc exercit de les persones físiques que prestin els seus serveis a una persona jurídica).L’aportació de les dades sol·licitades en alguns casos serà obligatòria perquè sigui imprescindible per atendre la teva petició i/o prestar els nostres serveis; si no ens les facilites, no podrem atendre-la o prestar-los, respectivament.
 • En el cas de sol·licitud d’afiliació: la base jurídica que legitima el tractament de les teves dades serà el teu consentiment i la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament, així com el compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament. Pots veure informació addicional a https://ccoo.cat/rgpd/alta.
 • En el cas de candidatures a eleccions sindicals o processos interns (SSE, participació congressual i elecció per als òrgans de direcció): la base jurídica que legitima el tractament de les teves dades serà el teu consentiment per formar part de la candidatura, així com l’interès legítim del responsable, que és oferir-te accions formatives per a l’exercici correcte del teu càrrec i mantenir-te informat sobre les iniciatives que promou el sindicat i la seva posició sobre diferents qüestions laborals per facilitar l’exercici de la teva funció com a representant dels treballadors i treballadores amb el major coneixement.
 1. Durant quant de temps conservem les teves dades personals?Les dades personals es conservaran pel temps que requereixi l’atenció de l’objecte de la comunicació i, si escau, pel temps que no hagis manifestat l’oposició a l’enviament del nostre butlletí de notícies i/o esdeveniments.D’altra banda, amb la finalitat que les dades que consten en els nostres fitxers, informàtics i/o en paper, sempre corresponguin a la realitat, caldrà mantenir-les actualitzades. A aquest efecte, pots comunicar-nos qualsevol canvi per correu electrònic a [email protected] o mitjançant les nostres aplicacions.
 1. Qui pot ser cessionari o destinatari de les teves dades personals?Les dades personals no seran cedides o comunicades a tercers, excepte en els supòsits necessaris per a l’atenció de la consulta formulada i en els supòsits previstos en la llei.
 • En el cas dels candidats i candidates a eleccions sindicals, les dades seran comunicades a l’administració corresponent i a la mesa electoral d’acord amb la normativa electoral vigent a l’efecte de poder garantir la concurrència electoral.
 1. Quins són els teus drets en matèria de protecció de dades i com pots exercir-los?Pots exercitar els següents drets en matèria de protecció de dades: 
 • Dret a sol·licitar l’accés a les teves dades personals.
 • Dret a sol·licitar-ne la rectificació o la supressió.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
 • Dret a oposar-te al tractament.
 • Dret a la portabilitat de les dades.Pots exercitar aquests drets mitjançant un escrit de sol·licitud, acompanyat d’una fotocòpia del DNI o del document identificatiu equivalent, dirigida al nostre delegat de protecció de dades: [email protected]. En cas que actuïs mitjançant un representant, legal o voluntari, hauràs d’aportar també un document que n’acrediti la representació i un document identificatiu.En cas que consideris que s’ha vulnerat el teu dret a la protecció de dades personals, podràs interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).Per aclarir qualsevol dubte podràs dirigir un correu electrònic a [email protected].La CONFEDERACIÓ SINDICAL DE CCOO DE CATALUNYA podem modificar aquesta política de privacitat en funció de les exigències legislatives, de les normatives o de les instruccions de l’Agència de Protecció de Dades, així com qualsevol canvi en la nostra organització que ens obligui a fer-ho.