El Govern convoca taula de negociació a Funció Pública

El Govern espanyol respon a CCOO i UGT i convoca la taula de negociació, en el marc del diàleg social, per a donar compliment al seu compromís de tancar un Acord de retribucions i de condicions de treball en la Funció Pública.

L’àrea pública de CCOO i UGT Serveis Públics veuen positiva la convocatòria de la taula de negociació, alguna cosa que veníem exigint des de tots dos sindicats, però adverteix al Govern espanyol que per a tancar un Acord, ha de garantir-se el poder adquisitiu de les i els empleats públics, la qualitat de l’ocupació i la millora substancial de les condicions de treball, que parteix necessàriament per la derogació de les retallades del 2012.

Entenem que aquesta convocatòria respon a l’escrit que tots dos sindicats han dirigit al Govern de Sánchez, per la qual cosa no rebaixarem les expectatives que ens hem proposats per al possible tancament d’un nou Acord en la Funció Pública.

En conseqüència, des d’UGT i CCOO, plantejarem la necessitat de tancar un Acord pluriennal, que permeti el manteniment del poder adquisitiu i això inclou revisar a l’alça els increments també per a aquest any 2022, fixats imperativament en el 2% en els PGE 2022. En aquest sentit, des de tots dos sindicats ja advertim que No permetrem la constant pèrdua de poder adquisitiu, -14 anys sense actualització dels salaris per al personal del Servei Exterior, ni deixar enrere al sector públic empresarial, al qual cal garantir-li el dret a la negociació col·lectiva i l’afectació plena dels Acords de la Funció Pública.

En aquest Acord, que haurà de ser pluriennal, ha de contenir una altra bateria de matèries que venim demandant i que són igualment prioritàries, com són la implantació de la Jornada de 35 Hores, el desenvolupament i actualització del EBEP, Estatut Marc i la Llei de Funció Pública de la AGE, actualització de la Llei de bases de règim local i derogació de la llei de racionalització i sostenibilitat, canvi normatiu en matèria d’igualtat.

Igualment és necessari escometre millores en l’accés a l’ocupació pública i molt especialment en la carrera, promoció i classificació professional, així com, entre altres, culminar els compromisos adquirits en determinats àmbits, com a Institucions Penitenciàries.

En matèria d’ocupació, a més de portar a bon terme l’estabilització de les plantilles, resulta del tot imprescindible avançar en l’eliminació de taxa de reposició i escometre de manera urgent un pla d’ocupació per al rejoveniment de les plantilles.

Al costat d’aquestes matèries i de cara a la negociació dels PGE 2023, és necessari escometre unes altres, no menors, com són la revisió de les indemnitzacions per raó de servei o de residència, les millores d’havers reguladors de classes passives i la recuperació de les aportacions als plans de pensions públics o la jubilació anticipada.

Tenim raons de sobres, per la qual cosa si no tenim resposta immediata, anunciarem noves mobilitzacions.