Valoració 3r trimestre EPA: CCOO destaca que la reforma laboral comporta més i millor ocupació a les persones treballadores

La taxa de temporalitat i la de parcialitat redueixen en 6,4 i 3,5 punts percentuals respectivament, des del 2019.

Les previsions econòmiques situen una davallada del consum de les llars fruit de l’increment dels preus, de la pèrdua de poder adquisitiu dels salaris i de l’increment dels tipus d’interès. Una de cada tres persones ha de tirar avui d’estalvi o de crèdit per fer front a les seves despeses. Aquestes dades contrasten vivament amb l’estabilitat al mercat de treball que continua generant ocupació mentre va consolidant la millora de la qualitat gràcies a una reducció històrica de la parcialitat i de la temporalitat. Donar estabilitat a l’economia passa en aquests moments perquè la millora de l’ocupació s’acompanyi d’increments salarials que permetin mantenir el poder adquisitiu i amb ell el consum de les llars i la demanda. A més CCOO de Catalunya situa la prioritat que té en la situació actual uns pressupostos que permetin ampliar l’escut social i amb ell la protecció de les persones amb rendes més baixes, però també millorar les inversions en un teixit productiu que ha de fer front a reptes importants en el marc de la doble transició, i a fortes incerteses en l’àmbit internacional.

ATUR CATALUNYA/ESPANYA

Els resultats de l’Enquesta de població activa (EPA) pel tercer trimestre del 2022 indiquen que el nombre de persones aturades a Catalunya ha augmentat en un 1,3 % respecte del trimestre anterior i en 4.700 persones més, deixant com a resultat un total de 365.200 persones sense feina.

A Espanya, la xifra de persones desocupades ha estat de 2.980.200, amb una taxa d’atur del 12,7 %. La taxa d’atur a Catalunya se situa en un 9,3 %, la mateixa que el trimestre anterior i 1,6 punts percentuals menys que el tercer trimestre del 2021. Malauradament, la taxa d’atur femenina (10,2 %) es manté superior a la masculina (8,5 %). En un any, l’atur ha disminuït en 61.500 persones, el que representa una reducció del 14,4 %. Aquesta reducció s’ha donat tant en homes (14,5 % menys) com en dones (14,3 % menys).

OCUPACIÓ

Respecte de les dades de població ocupada, podem dir que per a aquest tercer trimestre del 2022 l’ocupació ha crescut en 38.900 persones respecte del trimestre anterior (1,1 % més). En termes interanuals, l’ocupació ha augmentat en 80.500 persones, creixement que significa un 2,3 %. La taxa d’ocupació per al tercer trimestre del 2022 és del 55,6 % a Catalunya. Aquesta xifra representa 0,8 punts percentuals més que l’any 2021 i 0,3 punts en comparació al trimestre anterior.

ATUR PER PROVÍNCIES

L’anàlisi per províncies ens mostra com Tarragona registra la taxa d’atur més elevada, amb un 10,8 %, seguida de Lleida (10,6 %), Barcelona (9,3 %) i Girona (7,2 %).

CONTRACTACIÓ I TIPUS DE JORNADA A CATALUNYA

El tercer trimestre del 2022, el nombre de persones assalariades amb contracte indefinit creix en 211.200 persones (9,1 % més) respecte del 2021, mentre que el nombre de persones amb contracte temporal cau en 151.600 persones assalariades (23,3 % menys).

La taxa de temporalitat es redueix fins al 16,4 % per la conversió d’ocupació temporal a ocupació estable.

En relació amb el tipus de jornada, la xifra de persones que treballa a jornada parcial es redueix en 28.100 (6,6 % menys) i el nombre de persones que ho fa a jornada completa augmenta en 108.600 (3,6 % més) respecte de l’any 2021. La taxa de parcialitat és de l’11,3 %, amb una distància d’11 punts percentuals entre homes (5,9 %) i dones (17,2 %).

PER TOT AIXÒ, CCOO RECORDA QUE:

1. La negociació col·lectiva continua bloquejada per part de la patronal, cosa que ofega el poder adquisitiu de les persones treballadores i amb ell l’economia. L’activació de la negociació dels convenis és clau no tan sols per assolir compromisos en la redistribució de la renda que doni horitzó i estabilitat al creixement econòmic, sinó també per negociar el marc que permeti fer front, per anticipar els importants reptes que s’articulen en el marc de la doble transició, i per fer front al flagell de la bretxa salarial entre homes i dones.

2. La precarietat que s’està instal·lant en les llars treballadores, i especialment en aquelles amb rendes més baixes precisa d’una ampliació i millora de l’escut social a Catalunya. L’ampliació de la cobertura i de la qualitat de la renda garantida de ciutadania, l’actualització de l’IRSC, els ajuts per fer front al lloguer o a la factura de l’electricitat i del gas, haurien de ser les prioritats per al Govern i el Parlament. Ambdós tenen en els pressupostos 2023 la principal fita per demostrar el seu compromís amb la societat i economia catalanes.

3. Els beneficis acumulats al llarg de l’any 2022 pels actors financers i per les grans empreses comporta un greuge significatiu per la situació que estan patint les llars. Mentre els uns engreixen els seus balanços comptables els altres enfronten una situació d’extrema precarietat i incertesa. En aquesta situació el control de preus i la fiscalitat són dos àmbits clau per garantir més justícia social i més eficiència econòmica. El paquet de mesures presentat recentment pel Govern de l’estat és un primer pas que s’ha de complementar amb un caràcter més progressiu i distributiu dels pressupostos de la Generalitat.

Podeu escoltar clicant aquí les declaracions de Ricard Bellera, secretari de Treball i Economia.