Dictamen 07/2024, sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla de qualitat de l’aire, horitzó 2027

El dictamen va ser aprovat pel ple del CTESC, el 29 d’abril del 2024, amb els vots particulars de Foment del treball i de PIMEC.

El Projecte de Ddcret té per objecte aprovar el Pla de qualitat de l’aire, horitzó 2027 i el Pla d’acció a curt termini per alts nivells de contaminació de l’aire, per tal de garantir el dret a l’aire net dels ciutadans de Catalunya, preservant la salut de les persones i el medi.

El Pla de qualitat de l’aire, horitzó 2027 té com a finalitat actuar sobre els contaminants diòxid de nitrogen (NO2), òxids de nitrogen (NOX), partícules en suspensió de diàmetre aerodinàmic inferior a 10 micres (PM10), partícules en suspensió de diàmetre aerodinàmic inferior a 2,5 micres (PM2,5),  benzo(a)pirè (BaP) i ozó (O3). I estableix els següents objectius reducció emissions de NOx, PM10, PM2,5:

  • Reducció global a Catalunya:
    • 15 % (l’any 2025 respecte del 2019)
    • 17 % (l’any 2027 respecte del 2019)
  • Reduccions a les zones de l’àrea de Barcelona i Vallès Baix Llobregat:
    • NOx, transport terrestre: 30 % (l’any 2025 respecte del 2017)
    • PM10, transport terrestre: 20 % (l’any 2025 respecte del 2017)

Per tal d’assolir aquests objectius el Projecte de decret regula alguns aspectes d’àmbits específics com són la mobilitat generada, el planejament urbanístic i la introducció de valors límits d’emissió per a activitats potencialment contaminants de l’atmosfera.

Els objectius específics del Pla de qualitat de l’aire, horitzó 2027 estan alineats amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i les fites de l’Agenda 2030, i més concretament amb:

Objectiu 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones de totes les edats. Fita 3.9: reduir substancialment el nombre de morts i malalties causats per productes químics perillosos i la pol·lució de l’aire, l’aigua i el so.

Objectiu 7. Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a totes les persones. Fita 7.2: augmentar substancialment el percentatge d’energia renovable en el conjunt de fonts d’energia; fita 7.3: duplicar la taxa mundial de millora de l’eficiència energètica.

Objectiu 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles. Fita 11.2: proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles, accessibles i sostenibles per a totes les persones, i millorar la seguretat viària, en particular mitjançant l’ampliació del transport públic, amb especial atenció a les necessitats de les persones en situació vulnerable, dones, nenes, nens, persones amb discapacitat i persones grans; fita 11.6: reduir l’impacte ambiental negatiu per capita de les ciutats, amb especial atenció a la qualitat de l’aire, així com a la gestió dels residus municipals i d’altres tipus.