CCOO alerta de l’escàs creixement afiliatiu a la Seguretat Social malgrat el notable augment de contractes signats, el 85% dels quals, temporals

El mes de setembre deixa més de 372.000 persones sense feina

ATUR REGISTRAT CATALUNYA/ESPANYA
El mes de setembre de 2019 deixa una xifra de 372.623 persones registrades com a aturades a les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), el que significa una reducció interanual del 2% (7.721 aturats i aturades registrats menys que fa un any). A Espanya són 3.079.711 les persones que romanen desocupades, amb una reducció del 3,8%.

Respecte el mes anterior, l’atur registrat presenta un augment de 1.205 persones aturades (0,3%). La població menor de 25 anys registra un augment de 536 joves sense feina (2%) respecte l’any anterior i fa que a Catalunya hi hagi un total de 27.668 joves que cerquen feina sense èxit. Respecte l’agost, l’augment de joves desocupats és del 15,7% i quasi 3.800 joves sense feina.

Es redueix l’atur respecte el 2018 en un 2% però, tot i la disminució, Catalunya continua amb més de 372.000 persones que no troben feina. El fort increment de l’atur entre els i les joves e dóna, en part, per la finalizació de la temporada d’estiu.

ATUR PER SECTORS D’ACTIVITAT I PROVÍNCIES
Respecte el 2018, s’ha reduït el nombre de persones aturades en tots els sectors. La construcció encapçala la reducció amb un 6,4% i 2.071 persones desocupades menys, la indústria ho fa en un 3% i 1.293 persones menys, l’agricultura redueix l’atur en un 12,8% i 1.045 persones, i el sector serveis ho fa en un 1,2% menys i 3.193 persones.

Respecte el mes anterior, la construcció redueix l’atur en un 2,8% i 866 persones. Per contra, els serveis incrementen l’atur en un 0,1% i 237 persones aturades més, la indústria ho fa en un 0,3% i 129 persones i l’agricultura en un 4,3% i 294 persones aturades més que el mes anterior.

Pel que fa als resultats provincials, encapçalen la reducció de l’atur les demarcacions de Lleida i Tarragona amb una disminució del 5,5% i el 3,6% respectivament, seguides de Girona amb un 2,7% i Barcelona amb un inferior 1,5%.

Respecte el mes anterior, el comportament per províncies ha estat diferent. Concretament, Girona ha incrementat l’atur amb més intensitat que la resta, amb un 5,4% d’augment, Lleida ho ha fet en un 3,3% i Tarragona en un 2,7%. Per contra, Barcelona ha reduït l’atur en un 0,8%.

Es redueix l’atur a tots els sectors d’activitat respecte el 2018, destacant el cas de la construcció que ho ha fet amb una intensitat força superior a la resta. Aquest mateix sector és l’únic que aconsegueix reduir l’atur respecte el mes d’agost.

ATUR PER SEXES
Les dones continuen representen el 57,3% del total de persones desocupades. La reducció interanual de l’atur es produeix tant en dones com en homes i amb una intensitat diferent, ja que els homes a l’atur han reduït la xifra en un 2,4% mentre que les dones ho han fet en un 1,7%. Respecte el mes d’agost, els homes han augmentat l’atur en un 1,6% i, en canvi, les dones ha reduït la xifra en un 0,6%.

És destacable l’increment de l’atur masculí i la reducció del femení respecte el mes d’agost.

ATUR DE PERSONES IMMIGRANTS
Les persones immigrants representen el 19,3% dels nous aturats i aturades registrats a Catalunya el novè mes de l’any 2019, el que significa un total de 71.951 persones. L’atur registrat d’aquest col·lectiu ha experimentat una reducció interanual del 2%, percentatge que es tradueix en 1.463 persones aturades menys.

CONTRACTACIÓ
El total de nous contractes registrats a Catalunya el mes de setembre és de 307.928, dels quals el 84,8% són de caràcter temporal. En relació al mateix mes de l’any 2018, s’han signat 28.723 contractes més (un 10,3% d’increment). En aquest període, la contractació indefinida ha augmentat en un 3,3% i la temporal en un notable 11,7%.

Continua doncs, l’abús de la contractació temporal en detriment de la indefinida, fet que comporta un augment de la precarització de les condicions de treball de la població treballadora.

PRESTACIONS
El mes d’agost de 2019 va tancar amb 249.391 persones aturades a Catalunya que rebien algun tipus de prestació per atur.

La reducció interanual es produeix en persones perceptores de la Renda Activa d’Inserció (-2.942 persones i un -19,2%) i de persones participants del Programa d’Activació per a l’Ocupació (-1.824 persones i un 99,9%). Per contra, ha augmentat tant el nombre de prestacions contributives en 9.958 persones i un 7,1%, com de subsidis (9.626 i 12,5% d’augment).

En relació al mes anterior, es constata una reducció de 491 persones perceptores de la Renda Activa d’Inserció (-3,8%) i 2 persones participants del Programa d’Activació per a l’Ocupació (-66,7%). Per contra, hi ha un increment de 13.105 prestacions contributives (9,5%) i 587 subsidis (0,7%).

Malgrat el menor pes de prestacions assistencials que de contributives, el sistema de protecció per atur continua sent d’escassa cobertura i baix nivell de qualitat.
Atur setembre del 2019

Davant aquest escenari, CCOO de Catalunya:

– Considera que calen més recursos per a polítiques actives d’ocupació adreçades especialment a persones aturades de llarga durada i per combatre el preocupant atur femení i juvenil. És inadmissible que augmenti la rotació laboral sobretot en dones i joves.

– Es reafirma en l’exigència al Govern de la necessitat de derogar la Reforma Laboral per garantir els drets de les persones treballadores, afavorir l’estabilitat i combatre la precarietat laboral, a través del diàleg social.

– Denuncia un augment injustificat de la temporalitat en detriment de la contractació estable.

– Defensa més inversió pública per potenciar sectors productius que generin estabilitat i ocupacions d’alt valor afegit, així com una dotació específica per al Pacte Nacional per a la Indústria (PNI). Només enfortint el teixit productiu tindrem ocupació de qualitat.

– Defensa un nou model productiu basat en ocupació de qualitat, estable i amb garanties, en sectors que, com l’industrial, aportin valor afegit, innovadors i competitius. No podem acceptar el patró de creixement pel que se segueix apostant, per inestable i vulnerable a futures crisis.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 2 d’octubre de 2019