Situació laboral de la població estrangera a Catalunya. Informe 2021

La població marroquina

Presentem l’informe de l’any 2021 sobre la situació laboral de la població estrangera a Catalunya, que fa referència a les dades sobre la presència de persones estrangeres a Catalunya i la seva situació en el nostre mercat de treball en finalitzar l’any 2020.

L’informe incorpora una part de tipus monogràfic centrada, en aquesta ocasió, en la població d’origen marroquí. Amb aquest objectiu, a banda de la part d’anàlisi general sobre la situació de la població estrangera, s’ha dedicat un espai a l’anàlisi de dades de l’Enquesta de població activa (EPA), que poden aportar informació sobre la situació laboral de la població marroquina a Catalunya.

També incorporem una part d’anàlisi qualitativa a partir de l’anàlisi dels resultats d’un grup de discussió de persones expertes. Tot i les limitacions òbvies per generalitzar alguns aspectes de les conclusions, l’ús d’aquesta tècnica ens permet obtenir un coneixement més aprofundit del fenomen del qual ens proporcionen les dades estadístiques disponibles, les quals són clarament insuficients.

Com a resultat de la recerca, es presenten un seguit de propostes orientades a millorar la situació de la població estrangera d’origen marroquí.

L’estudi és el resultat de la col·laboració entre el Centre d’Estudis i Recerca Sindicals i el Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers de CCOO de Catalunya.