Signat el Conveni del Metall de la província de Girona per als anys 2021-2022

CCOO valora positivament el text signat, ja que recull les principals reivindicacions plantejades per la part social

Aquest matí CCOO d’Indústria, UGT-FICA i la patronal FEGMETALL han signat el Conveni per a la indústria siderometal·lúrgica de la província de Girona per als anys 2021-2022, en els termes del principi d’acord assolit el passat 20 de juliol. CCOO d’Indústria fa una valoració positiva del text signat, ja que incorpora les principals reivindicacions plantejades per la part social i garanteix el poder adquisitiu de les persones que treballen al sector.  

En el capítol econòmic, el conveni estableix un increment salarial d’un 1 % per a l’any 2021, amb efectes retroactius a 1 de gener de 2021, i d’un 2 % per a l’any 2022, amb efectes a 1 de gener. També s’incorpora una clàusula tècnica de revisió salarial, al final de la vigència, en cas que la suma de l’IPC dels 2 anys superi el 3 %, aplicant la diferència a les taules a partir de l’1 de gener, amb un màxim del 0,75 %.

El conveni preveu que durant l’any 2022 no es podran absorbir ni compensar els increments salarials acordats.

Per últim, s’han incorporat en la redacció del conveni les matèries de treball a distància, desconnexió digital, registre de jornada, igualtat retributiva i plans d’igualtat, entre d’altres, actualitzades amb la normativa vigent.