Papers sindicals

Manual per a la redacció de documents (actualitzat el març de 2018)

Aquest manual de Papers sindicals és una de les eines més afavoridores per a l’ús de la llengua catalana en el dia a dia del sindicat. Hi ha diverses persones que hi recorren periòdicament (delegats i delegades sindicals, quadres sindicals, personal administratiu, etc.) per assegurar que la documentació sindical amb la qual treballen té una bona qualitat lingüística.

Aquests nous Papers sindicals incorporen, en tots els seus documents, el gènere masculí i el femení per fomentar i normalitzar el llenguatge no sexista. Així mateix, també hi ha una ampliació de l’apartat d’eleccions sindicals i una actualització de continguts adaptats a la normativa legal vigent.

Els models següents, en format RTF, han estat revistats el març del 2018 mentre que l’arxiu en format PDF que trobareu al final d’aquesta informació és l’original de l’any 2010.

Assemblea

Convocatòria d’assemblea
Comunicat d’assemblea per a l’empresa

Contractes

Petició de rectificació de la còpia bàsica del contracte de treball a l’empresa

Convenis

Acta de reunió de la Comissió Negociadora del conveni de l’empresa
Sol·licitud al Departament de Treball per iniciar negociacions per a l’elaboració d’un nou conveni
Full informatiu de plataforma reivindicativa
Conveni d’aplicació
Denúncia de conveni

Eleccions sindicals: el procés electoral

Promoció i preavís

– Carta de comunicació de promoció a l’empresa
– Acord de promoció de la majoria sindical 
       – Acord de promoció de la majoria sindical (només CCOO)
       – Acord de promoció de la majoria sindical (diversos sindicats)
– Registre de candidatura cautelar 
– Correcció (subsanació) de preavís 
– Incidència de preavís
– Certificat d’una empresa de menys de 6 treballadors 

Reclamacions a la mesa

– Reclamació genèrica davant la mesa electoral
– Reclamació davant la mesa electoral sobre el cens electoral
– Reclamació davant la mesa electoral sobre la proclamació de candidatures / candidats i candidates

Sol·licituds i comunicacions a la mesa

– Renúncia de la candidatura cautelar
– Ratificació de candidats/es
– Acreditació d’interventors/es
– Incompatibilitat d’un candidat/a – membre de la mesa
– Sol·licitud de vot per correu

Calendari

– Calendari electoral de comitès d’empresa
– Calendari electoral de delegats/ades de personal (model orientatiu)
– Acta complementària 

Eleccions sindicals: el mandat dels representants

– Acta de constitució d’un comitè d’empresa 
– Acta de reunió d’un comitè d’empresa 
– Nomenament 
– Cessió del crèdit horari 
– Dimissió 
– Renúncia a cobrir vacants 
– Comunicació del reglament del Comitè d’Empresa 
– Canvi d’afiliació 
– Sol·licitud d’assemblea de revocació
– Comunicació de revocació dels representants dels treballadors/es a l’Oficina Pública del Registre
– Convocatòria d’assemblea per a la revocació de representants dels treballadors/es
– Comunicació de revocació dels representants dels treballadors/es a l’empresa
– Certificat de l’acta de l’assemblea per a la revocació de representants dels treballadors/es  


Manifestació

Comunicat de manifestació a la Delegació del Govern

Reunions

Acta de reunió
Convocatòria de reunió
Notificació a l’empresa de convocatòria de delegats/ades o membres d’un comitè d’empresa
Accés de representants al centre

Salut laboral

– Comunicació del nomenament del delegat/ada de prevenció a les empreses de fins a 30 treballadors/es
– Comunicació del nomenament del delegat/ada de prevenció a les empreses de més de 30 treballadors/es
– Sol·licitud d’hores per assistir a la formació organitzada pel sindicat
– Sol·licitud d’informació en matèria de seguretat i salut a la feina
– Sol·licitud de constitució del comitè de seguretat i salut
– Sol·licitud de convocatòria extraordinària del comitè de seguretat i salut
– Sol·licitud d’ampliació de l’ordre del dia d’una reunió del comitè de seguretat i salut
– Comunicació de l’assistència d’un assessor/a sindical al comitè de seguretat i salut
– Comunicació a l’empresa de deficiències en matèria de seguretat i salut en el treball
– Demanda d’actuació de l’empresa o del comitè de seguretat i salut
– Denúncia davant la Inspecció de Treballo la Delegació Territorial de Treball
– Sol·licitud de comunicació de resultats individuals de la vigilància de la salut
– Sol·licitud de conclusions col·lectives derivades de la vigilància de la salut
– Sol·licitud de formació en prevenció de riscos
– Sol·licitud d’informació i consulta sobre el pla de prevenció
– Sol·licitud d’informació i consulta sobre l’avaluació de riscos
– Qüestionari sobre riscos i danys
– Qüestionari sindical d’investigació d’accidents i incidents de treball
– Sol·licitud a la mútua de la còpia integra de la documentació mèdica
– Sol·licitud de la còpia del conveni d’associació amb la mútua col·laboradora de la Seguretat
– Sol·licitud de la còpia del concert d’activitats preventives

Seccions sindicals

Comunicació als treballadors i treballadores de l’empresa de la intenció de constituir la secció sindical
Acta de constitució de la mesa electoral
Calendari electoral de la secció sindical
Presentació de candidatures per constituir la secció sindical davant la mesa electoral
Acta d’elecció de delegats i delegades sindicals
Acta de la votació i l’escrutini de la Secretaria General i la Comissió Executiva de la secció sindical
Acta de constitució de la secció sindical d’empresa
Acta de distribució de responsabilitats dins de la secció sindical
Acta d’elecció de la Comissió Executiva de la secció sindical
Acta d’elecció de la Secretaria General de la secció sindical
Comunicació a l’empresa del nomenament de delegats i delegades sindicals
Comunicació a l’empresa de la constitució d’una secció sindical
Comunicació al Departament de Treball de la constitució o la renovació d’una secció sindical
Comunicació al Departament de Treball de la modificació d’una secció sindical
Reglament d’una secció sindical
Comunicat a l’empresa que un delegat o delegada o membre del comitè d’empresa ha estat convocat a un curs
Absència d’un delegat o delegada sindical
Comunicat a l’empresa que els delegats i delegades o membres del comitè d’empresa han estat convidats a una reunió
Acta de la conferència
Candidatura per escollir delegats i delegades per anar a la conferència de la secció sindical
Modificació de càrrecs i/o responsabilitats dins de la secció sindical i canvis en la Comissió Executiva
Presentació d’avals per proclamar una persona candidata a delegat o delegada LOLS
Presentació d’avals per proclamar una persona candidata a la Comissió Executiva
Presentació d’avals per proclamar una persona candidata a la Secretaria General

Vaga

Notificació de vaga d’una empresa a la direcció d’aquesta empresa
Notificació de vaga d’una empresa al Departament de Treball
Notificació de vaga d’un sector determinat a l’associació d’empresaris/àries del sector
Notificació de vaga d’un sector determinat al Departament de Treball
Notificació de desconvocatòria de vaga d’una empresa a la direcció d’aquesta empresa
Notificació de desconvocatòria de vaga d’una empresa al departament corresponent
Notificació de desconvocatòria de vaga d’un sector a l’associació d’empresaris/àries del sector
Notificació de desconvocatòria de vaga d’un sector determinat al departament corresponent

Exemples de documents diversos

Sol·licitud de permís per assistir a exàmens
Sol·licitud de permís per malaltia d’un parent
Sol·licitud de reducció de jornada per custòdia legal d’una persona de menys de 12 anys o d’una persona disminuïda física o psíquica

Sol·licitud de reconeixement de categoria laboral
– Sol·licitud d’adaptació de jornada
Sol·licitud d’excedència
Sol·licitud de permís per assumptes propis
Sol·licitud de permís per lactància
Sol·licitud de permís per matrimoni
Sol·licitud de reincorporació al lloc de feina
Comunicació de registre horari
Certificat
Conveni
Declaració jurada
Invitació
Salutació

Si ho desitges, també pots descarregar els ‘Papers sindicals. Manual per a la redacció de documents‘ en PDF. Aquesta versió és del 2010 i hi ha diferències en alguns documents en relació amb els arxius RTF de més amunt.