Equips de treball i màquines: mirada des de la prevenció

Full informatiu per a delegats i delegades de prevenció inclòs en la convocatòria d’accions transversals AT2017-0102

Diàriament, un percentatge elevadíssim de treballadors i treballadores utilitzen màquines, eines i diferents estris per realitzar la seva activitat professional: són el que anomenem equips de treball i estan sotmesos al compliment d’una legislació específica: RD 1215/1997 i RD 1434/1992, que regulen la comercialització d’aquestes màquines i els requisits que han de complir.

L’objectiu d’aquest full sindical és donar les claus per controlar si es compleixen les condicions de seguretat i salut per utilitzar els equips de treball emprats pels treballadors i treballadores a la feina.

Català
Castellà

Aquesta fitxa s’emmarca en el projecte de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, FSP, en la convocatòria d’accions transversals AT2017-0102.

Finançat per:
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales.