Comunicat de la Federació de Sanitat de CCOO de Catalunya respecte a la reunió mantinguda amb la mútua MC MUTUAL

CCOO no estem d’acord en algun dels criteris que deixen sense reconeixement a categories professionals que estan exposades al risc de contagi per la COVID-19.

Arran de la publicació del Reial Decret Llei 3/2021, publicat al BOE el 3 de febrer, que tracta al seu art. 6 del reconeixement de malaltia professional pels professionals de centres sanitaris i sociosanitaris, des de la Federació de Sanitat de CCOO de Catalunya vàrem valorar la necessitat de demanar una reunió amb la direcció de MC Mutual per saber de primera ma com interpreta i aplicarà aquesta normativa.

La direcció de MC Mutual manifesta que la interpretació que fa, és la que l’INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social) li ha fet arribar mitjançant un document, anomenat “criteri de gestió”. Aquest document és el que dona les instruccions a les mútues, per tal d’aplicar aquesta normativa i que molt resumidament serien les següents:

Consideració de malaltia professional: tindrà les mateixes prestacions que el sistema de la Seguridad Social atorga a les persones que es veuen afectades per una malaltia professional. Però no reconeix la malaltia professional a tots els efectes. Només per les prestacions econòmiques i reclamació de seqüeles de per vida.

Només reconeixeran la contingència professional si es compleixen els següents criteris:

  • Que quan derivi el servei de prevenció de riscos laborals (UBP) a MC Mutual, facin l’informe al que es refereix l’art. 6.2 de la mateixa llei.
  • Confirmació diagnòstica del contagi per la COVID-19.
  • Ser d’una categoria professional que presti serveis sanitaris o sociosanitaris.

 

Evidentment CCOO, no estem d’acord en algun d’aquests criteris que deixen sense reconeixement a categories professionals que estan exposades al risc de contagi per la COVID-19.

Davant d’aquesta situació de no reconeixement de la contingència professional a alguns professionals, tot i que, estem treballant per que aquest reconeixement sigui a tots els efectes i per tothom que treballa en centres sanitaris i sociosanitaris, la recomanació que us fem és:

SOL·LICITAR a l’INSS una DETERMINACIÓ DE CONTINGÈNCIA

 

 ***Per altra banda, MC Mutual ens trasllada que la treballadora/ treballador que ja tenia reconegut el procés com a derivat d’accident de treball abans del 3 de febrer d’enguany, rebran un e-mail amb el següent contingut:

“Subject: Reconocimiento de su baja según establece el art. 6 del RD-ley 3/20201 En relación a su proceso de COVID reconocido como accidente de trabajo, le informamos por parte de esta Entidad, que es beneficiario de las mismas prestaciones que el sistema de la Seguridad Social otorga a las personas que se ven afectadas por una enfermedad profesional, tal y como establece el artículo 6 del Real Decreto Ley 3/2021, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico.”

 

***I a qui li sigui reconegut la consideració de malaltia professional, actualment (després del 3 de febrer de 2021) rebrà una comunicació de MC Mutual amb les còpies de la baixa, confirmació i alta (si procedeix), amb el següent text:

“Se adjunta parte médico de baja, parte de confirmación o alta, ejemplar trabajador/empresa. Recordamos que debe entregar a su empresa las copias de los documentos de Baja y parte de confirmación, con la indicación “Ejemplar para la empresa” dentro de los tres días siguientes a su recepción.

El parte de alta deberá entregar a su empresa el “Ejemplar para la empresa”, el mismo día de su emisión.

Se informa por parte de esta Entidad, que es beneficiario de las mismas prestaciones que el sistema de la Seguridad Social otorga a las personas que se ven afectadas por una enfermedad profesional, tal y como establece el artículo 6 del Real Decreto Ley 3/2021, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico.”

Per qualsevol dubte, restem a la vostra disposició

Barcelona, 1 de març de 2021

COMUNICAT MC mutual.pdf