Millora en la protecció de les persones treballadores davant l’exposició a agents cancerígens en l’entorn laboral

CCOO de Catalunya també exigeix als governs la retirada de l’amiant amb projectes de fons europeus

El BOE va publicar ahir el Reial Decret 427/2021, amb el qual es realitza la trasposició de la Directiva (UE) 2019/130, de 16 de gener de 2019, i es modifica el Reial decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors i treballadores contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens en el treball.

Amb aquest nou reial decret s’incorporen nous agents classificats com a cancerígens, alguns amb el seu corresponent valor límit, i s’afegeixen a la llista de substàncies, mescles i procediments els treballs que suposin exposició a emissions de motors dièsel i els treballs que suposin exposició cutània a olis minerals prèviament utilitzats en motors de combustió interna per lubrificar i refrigerar els elements mòbils del motor.

Els nous agents incorporats són: tricloroetilè; 4,4-melitendianilina; epiclorhidrina; dibromur d’etilè; diclorur d’etilè; emissions de motor dièsel; barreja d’hidrocarburs aromàtics policíclics (en particular els que contenen benzo-a-pirè) i olis minerals prèviament utilitzats en motors de combustió interna.

Des de CCOO de Catalunya valorem positivament aquesta modificació legislativa, ja que respon a la nostra reivindicació preventiva de millorar la protecció de la salut de les persones treballadores, que afecta amplis sectors productius i moltes persones treballadores i suposa una millora de les condicions ambientals i de treball.

Això no obstant, hauria estat necessari establir límits d’exposició més estrictes per als fums dièsel, tricloroetilè i diclorur d’etilè, fixar el valor límit per als hidrocarburs aromàtics policíclics, i s’haurien d’haver incorporat les substàncies tòxiques per a la reproducció i els medicaments perillosos.

La protecció de les persones treballadores davant dels agents cancerígens és una de les principals preocupacions de CCOO de Catalunya, per la qual cosa continuem treballant diàriament en els centres de treball i institucionalment. En aquest sentit, hem realitzat propostes per a l’eliminació de l’amiant a Catalunya i la millora de les pràctiques preventives en l’exposició a l’amiant, tant en la nova Estratègia Catalana de Seguretat i Salut com en l’avantprojecte de llei per a l’erradicació de l’amiant a Catalunya.

Exigim també al Govern espanyol i al Govern de Catalunya la incorporació de projectes per a la retirada d’amiant en els plans referits als fons europeus per a la transformació del model energètic.