La Secció Sindical de CCOO a CaixaBank es renova i insta al sindicat a debatre sobre dos problemes que transcendeixen a la seva empresa

III Plenari de CCOO CaixaBank

Al III Plenari de CCOO CaixaBank s’aproven dues resolucions, una sobre qualitat, transparència i regulació de salaris i una altra relativa a l’horari laboral com a eina per al compliment de la jornada.

L’objectiu és instar a l’organització a abordar des de tots els àmbits un debat sobre salari i horari, temes que transcendeixen al banc i suposen un risc clar per a les plantilles, més enllà del sector financer.

Al mercat laboral han proliferat el salari variable i els complements extrasalarials no consolidats, que constitueixen la porció de salari no regulat sotmès a negociació individual entre empresa i persona treballadora. Precisament en aquestes partides extrasalarials, la bretxa és infame, per gènere i per funcions. CCOO ha d’explorar vies per incloure i repartir de manera transparent i equitativa aquestes partides en el salari regulat dels treballadors.

La política d’incentius desregulada i vinculada a la productivitat dificulta l’avaluació del poder adquisitiu real, redueix la qualitat de la feina a fer i genera pressions desmesurades per assolir els reptes de producció, cosa que, evidentment, incrementa els índexs de riscos psicosocials i per a la salut.

D’altra banda, una vegada aconseguit el sistema de registre de jornada com a eina imprescindible per vetllar pels drets laborals bàsics i a l’espera de la posada en pràctica generalitzada, CCOO s’ha de plantejar el treballar per donar un pas més enllà en la garantia dels límits al temps de treball. Els horaris laborals, siguin rígids, flexibles o adaptats, han de confluir amb les jornades pactades per evitar el frau i abús que existeix actualment aprofitant la indefinició de termes com “jornada màxima o de referència”, “jornada ordinària”, “hores extraordinàries” o “temps de treball efectiu”.

El III Plenari de la Secció Sindical Estatal de CCOO CaixaBank, celebrat els dies 27 i 28 de novembre a Madrid, ha estat la culminació d’un procés intern de renovació provocat per les múltiples sortides que va generar l’ERO de maig a l’empresa. En el plenari l’afiliació ha reelegit a Ricard Ruiz com a secretari general i una nova executiva de 13 persones.