Situació laboral de la població estrangera de Catalunya

Informe 2020. L’ocupació estrangera en el treball de cures.

Presentem l’Informe de l’any 2020 sobre la situació laboral de la població estrangera a Catalunya, que fa referència a les dades sobre la presència de persones estrangeres a Catalunya i la seva situació en el nostre mercat de treball en finalitzar l’any 2019.

L’Informe incorpora una part de tipus monogràfic centrada en aquesta ocasió en l’ocupació estrangera en activitats de cures. Amb aquest objectiu, a banda de la part d’anàlisi general sobre la situació de la població estrangera, s’ha dedicat un espai a l’anàlisi de dades de l’Enquesta de població activa que poden aportar informació sobre situació laboral de la població estrangera en el sector del sector de les cures.

També incorporem una part d’anàlisi qualitativa a partir de l’anàlisi dels resultats d’un grup de discussió de persones expertes en el sector de les cures i el treball de la llar de la població estrangera en aquest sector. Tot i les limitacions òbvies per generalitzar alguns aspectes de les conclusions, l’ús d’aquesta tècnica ens permet d’obtenir un coneixement més aprofundit del fenomen del que ens proporcionen les dades estadístiques disponibles, les quals són clarament insuficients.

Com a resultat de la recerca, es presenten un seguit de propostes orientades a millorar la situació de la població estrangera que treballa en activitats de cures.

L’estudi és el resultat de la col·laboració entre el Centre d’Estudis i Recerca Sindicals i el Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers de CCOO de Catalunya.

Feu clic per llegir l’informe sobre la ‘Situació laboral de la població estrangera de Catalunya’