CCOO de Catalunya dona suport a la declaració de la taula de ciutadania i immigració de la Generalitat de Catalunya

En defensa d’un procés de regularització administrativa que ens ajudi a sortir de la crisi abans i amb igualtat

Arran de la situació de crisi sanitària generada per la COVID-19, que com estem veient dia rere dia té efectes devastadors en l’àmbit social i laboral, des de CCOO de Catalunya hem reclamat a totes les administracions l’adopció de mesures extraordinàries per abordar l’extrema necessitat de les persones estrangeres sense autorització administrativa residents a Catalunya. Moltes d’aquestes persones ara no tenen cap tipus d’ingressos i es troben, per això, en una situació de greu vulnerabilitat, ja que no poden acollir-se a cap de les mesures extraordinàries per fer front a la pandèmia pel mateix fet de no disposar de documentació. En aquest sentit, des del sindicat hem reclamat reiteradament l’aprovació de mesures excepcionals pel que fa als tràmits d’estrangeria.

Valorem positivament les pròrrogues de les autoritzacions de residència ja aprovades i les flexibilitzacions dels requisits de les renovacions de les autoritzacions de residència i treball, dels arrelament socials o dels requisits per justificar els mitjans de vida en les autoritzacions de reagrupament familiar, recollides a les instruccions de la Dirección General de Migraciones aprovades ahir. Però considerem que aquestes mesures encara deixen moltes persones excloses i per això reclamem l’adopció -com així ho han fet països com Portugal i Itàlia- de noves vies urgents i extraordinàries per regularitzar les persones sense autorització administrativa.

Amb aquesta mesura s’evitaria l’absolut desemparament i indefensió d’aquestes persones i possibilitaria el seu accés a les prestacions socials i laborals aprovades per fer front a la crisi generada pel coronavirus, a més de facilitar el seu accés al mercat de treball formal, cosa que els permetria encarar la crisi econòmica i social amb més seguretat i més recursos.

En definitiva, davant de la situació excepcional que estem vivint, des de CCOO de Catalunya reclamem a totes les administracions implicades, cadascuna en l’àmbit de les seves pròpies competències, l’adopció de mesures extraordinàries per fer front a aquesta situació que garanteixin uns recursos mínims per a totes les persones, i entre aquestes mesures, l’accés a la regularització de les persones estrangeres sense autorització administrativa que actualment estan residint a l’Estat espanyol. Davant de situacions excepcionals, calen respostes excepcionals.

És per això que des del sindicat hem donat suport, com a membres de la Taula de Migracions i Ciutadania de la Generalitat, a la declaració “En defensa d’un procés de regularització administrativa que ens ajudi a sortir de la crisi abans i amb igualtat”, aprovada recentment. Aquesta declaració recull les propostes de flexibilització de les vies d’accés a la regularitat administrativa que les diferents entitats i administracions que en formen part adrecen al Govern de l’Estat espanyol, a la Generalitat, als ajuntament i a les diferents entitats socials que conformen la societat catalana. Entre aquestes propostes, en volem destacar la petició que el Govern de l’Estat utilitzi els mecanismes existents a la legislació actual, com ara els que contenen els articles 127 i 125 o la disposició addicional primera quarta del Reglament d’estrangeria, per regularitzar la situació administrativa del màxim nombre de persones possible. I també que els ajuntaments, en compliment de la legalitat en els processos d’empadronament, garanteixin que els padrons reflecteixin la població real dels municipis.

La flexibilització dels requisits d’accés a la regularitat i l’accés al padró hauria de permetre que ningú no es quedi exclòs per la seva situació administrativa. La pandèmia i l’aturada de l’activitat econòmica agreugen les desigualtats i no podrem parlar de sortida de la crisi si no ho fem amb igualtat. Com diu la mateixa declaració, perquè d’aquesta crisi, en volem sortir amb equitat.

Trobeu la declaració en aquest enllaç