Es signa el preacord del Primer Conveni Col·lectiu d’àmbit autonòmic de Catalunya d’atenció a la gent gran ( GERCAT)

CCOO, UGT per una banda i  les organitzacions empresarials ACRA, La Unió  i CAPSS, avui 30 d’abril de 2021 han assolit un Preacord per al 1r Conveni col.lectiu d’àmbit autonòmic de Cataluna d’atenció a la gent gran. Restarà pendent de ser ratificat pels diferents òrgans de Direcció de les respectives organitzacions.

L’àmbit funcional d’aplicació del present Conveni Col.lectiu està constituït per les empreses: residències per a persones grans, centres de dia, centres de nit, habitatges tutelats, sempre que no tinguin conveni col.lectiu propi i que acreditin uns ingressos habituals i continuats superiors al 60% de la seva facturació per aquesta activitat provinents de l’Administració Pública. Tot això, qualsevol que sigui la seva denominació, i amb l’única excepció d’aquelles empreses on la gestió i la titularitat correspongui a l’Administració Pública.

Aquest conveni entrarà en vigor, després de ratificat, un cop es publiqui de forma oficial al DOGC, però amb efectes econòmics retroactius a dia 1 de gener de 2021.

El Preacord assolit avui, pot considerar-se històric, en tractar-se del 1r Conveni col.lectiu català d’atenció a la gent gran, en el qual s’emmarca en un escenari econòmic pel període 2021-2023 de millora tarifària que permetrà incrementar les condicions salarials del col.lectiu professional.