El Servei d’Assessorament a Treballadores de la Llar i les Cures (SAT-Llar) de CCOO de Catalunya ha atès 485 treballadores el 2021

El Servei d’Assessorament a Treballadores de la Llar i les Cures de CCOO de Catalunya (SAT-Llar) és un servei d’assessorament integral i gratuït adreçat a treballadores de la llar i les cures, promogut per la Federació de l’Hàbitat i pel Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers (CITE) de CCOO de Catalunya.

Des del SAT-Llar s’ofereix assessorament sobre temes relacionats amb la Llei d’estrangeria i la tramitació de procediments administratius vinculats a aquesta legislació. També es dona informació sobre drets laborals i procediments de denúncia per garantir el compliment de la legislació laboral (acomiadaments, contractes, jornada, vacances, liquidació…).

A més,  també s’imparteixen, de manera presencial o telemàtica, mòduls formatius B i C, de 15 hores cadascun, sobre coneixements laborals i coneixements de la societat catalana, previstos en la Llei d’acollida per a persones immigrades i retornades a Catalunya. Molta d’aquesta es realitza els diumenge a la tarda, ja que està adreçada a treballadores de la llar internes.

Durant l’any 2021, des del SAT-Llar es van atendre 485 persones. Pel que fa al gènere, un 95 % de les persones ateses eren dones i un 5 %,  homes.

De les atencions realitzades, 128 van ser presencials, el 26 % del total, i 357 van ser consultes telefòniques o per WhatsApp, el 74 %.

Pel que fa a les consultes, el 43 % eren sobre temes laborals (acomiadaments, liquidacions, denúncies davant la Inspecció de Treball…);  el 42 % tenien a veure amb la formació (mòduls B i C); el 7 % eren consultes d’estrangeria (arrelament social i laboral), i un 7 % tractaven de derivació a altres serveis.

Si tenim en compte el país de procedència, el 41 % eren d’Hondures; el 12 % del Perú; el 10 % de Colòmbia; el 10 % de Bolívia; el 7 % de Veneçuela; el 5 % de Equador;  el 4 % Nicaragua; el 2% d’El Salvador, i només el 4 % de l’Estat espanyol. Com es pot observar, la immensa majoria procedeixen de països llatinoamericans.

Pel que fa a la situació legal, només el 21 % tenen autorització administrativa per residir i treballar a l’Estat espanyol, és a dir, el 79 % es troben sense autorització administrativa, o el que és el mateix, el 79 % treballa de manera irregular.

Pel que fa a la seva vinculació sindical, durant el 2021 prop de 60 treballadores que van ser ateses pel SAT-Llar van decidir incorporar-se al sindicat per treballar conjuntament per dignificar el sector i així defensar els seus drets i poder superar les discriminacions que actualment pateixen aquestes treballadores (exclusió de la prestació d’atur i de la  prevenció de riscos, acomiadament per desistiment…).

Finalment, des de SAT-Llar també es van promoure accions reivindicatives, com ara una concentració a les portes de la Subdelegació del Govern a Barcelona, per reclamar la ratificació del Conveni 189 de l’OIT, per aconseguir equiparar les treballadores de la llar i les cures a la resta de treballadors i treballadores del règim general de la Seguretat Social.