CCOO valora la creació de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals, però reclama un encaix clar entre el Sistema de la Formació i Qualificació Professionals i el Marc Català de Relacions Laborals

L’agència haurà d’abordar reptes importants com la superació de la crisi provocada per la COVID-19, el canvi tecnològic, la precarietat de l’ocupació juvenil o la manca de valor afegit en alguns sectors productius

Des de la darrera Comissió Rectora del Sistema de la Formació i Qualificació Professionals, el context socioeconòmic ha canviat radicalment. Continuem confrontant els reptes que comporta l’avenç tecnològic i la digitalització, l’abandonament escolar prematur i la precarietat de l’ocupació juvenil, o la robustesa i competitivitat del nostre teixit productiu, però ara s’hi afegeix la necessitat de fer front al profund trasbals ocasionat en l’economia i el mercat de treball per la COVID-19. En aquest sentit, els avenços assolits avui per la Comissió Rectora en el marc de la prospectiva, de la formació no presencial, de la integració de l’oferta formativa però també en el seu  funcionament, amb l’aprovació de la proposta d’Estatuts de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals els considerem, des de CCOO de Catalunya, com a oportuns i necessaris. Faciliten que puguem fer front amb més eficiència als reptes descrits avançant en la millora de les competències, de les qualificacions i de les condicions laborals de les persones treballadores del nostre país.

El sistema necessità, però, de recursos que permetin desplegar tot el seu potencial, recursos pressupostaris i professionals que han de permetre que l’agència comenci a treballar ocupant un lloc específic en l’estratègia de reactivació econòmica que s’està dissenyant i que haurà de fer front, entre d’altres, a l’impacte sectorial asimètric de la crisi, ajustant l’oferta formativa a la demanda previsible a curt i mitjà termini. Davant aquest repte, hi ha dos elements que són claus. Per una banda, els consensos de país que es puguin articular mitjançant la concertació; aquí el Sistema de la Formació i Qualificació Professionals ofereix oportunitats evidents. Per l’altra, l’encaix del propi sistema amb el model català de relacions laborals, construint la prospectiva, el catàleg de qualificacions, l’orientació i/o acreditació des d’una negociació col·lectiva dinàmica i compromesa amb els reptes immediats que enfronta el nostre model productiu.

En aquest sentit, des de CCOO de Catalunya no podem sinó valorar que comencin el seu treball l’agència i la permanent de la Comissió Rectora, amb funcions de control i seguiment. Un espai de diàleg fluid i constant pot facilitar, entre d’altres, que s’eviti malmetre la confiança existent entre els actors del sistema, com va ser el cas amb l’aprovació recent de la reforma curricular, que introduí canvis que s’haguessin d’haver concertat per afectar al model en elements tan rellevants com l’estructura de formació i orientació laboral (FOL), o la implantació de la Formació Dual a les empreses.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 17 de juliol de 2020