Durant el primer trimestre del 2022, Catalunya registra un increment del 21,06 % dels accidents de treball amb baixa i del 13,33 % de la mortalitat dins de la jornada laboral

Les xifres continuen mostrant una reactivació econòmica que posa en perill la vida i la salut de moltes persones treballadores

Segons les dades facilitades per l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat, durant el primer trimestre del 2022 s’han produït a Catalunya 47.787 accidents de treball dins de la jornada de treball i 4.169 més in itinere, és a dir, de camí d’anada o tornada de la feina. Respecte del mateix període del 2021, aquestes dades suposen un augment del 8,40 % i del 8,79 % respectivament.

Entre els accidents ocorreguts dins del temps de treball, 26.864 han generat una incapacitat temporal (augment del 21,06 %), i mostren creixements tant en els accidents lleus (+21,11 %), com en els greus (+ 11,86 %) i els mortals (+13,33 %). Per altra banda, s’han produït 20.923 accidents sense baixa mèdica, que suposen una reducció del 4,43 %.

Per demarcació territorial, la sinistralitat dins de la jornada i amb baixa creix en les diferents províncies de Catalunya. Per sectors, destaca el creixement a serveis (+30,48 %), mentre que el creixement és menys significatiu a la resta de sectors, amb un 1,97 % a l’agricultura, un 5,04 % a la indústria i un 4,77 % a la construcció.

Aquesta concentració en el sector serveis es reflecteix també en l’anàlisi en funció del sexe, ja que durant el primer trimestre del 2022 els accidents de treball dins de la jornada i amb baixa han crescut significativament més en les dones (increment del 38,02 %) que en els homes (augment del 12,78 %), cosa que posa de manifest una vegada més la segregació del món laboral.

Respecte de la mortalitat ocorreguda durant la jornada laboral, també es concentra especialment en el sector serveis amb 10 persones mortes en accident de treball, la mateixa xifra que al primer trimestre del 2021. A la construcció s’han produït 4 accidents mortals (increment del 100 %), a la indústria 2 (reducció del 33,33 %), mentre que l’agricultura ha registrat 1 accident mortal al 2021. Les 17 persones mortes eren homes.

Per territori, destaca el creixement del 200 % de la mortalitat a Lleida, on s’han registrat 3 accidents de treball mortals durant la jornada. Tarragona mostra un augment del 50 % (3 persones mortes), mentre que a Barcelona la mortalitat es redueix un 11,11 %, amb 8 accidents mortals notificats. Girona no mostra variacions, s’hi han registrat 3 accidents mortals durant aquest primer trimestre de l’any.

Segons la tipologia, és preocupant el creixement del 42,86 % de la mortalitat laboral relacionada amb patologies no traumàtiques (infarts, vessaments cerebrals, etc.), s’han notificat 10 accidents de treball d’aquest tipus, mentre que els accidents mortals traumàtics es van reduir un 50 % (4 accidents) i els relacionats amb el trànsit no han mostrat variació (3 accidents).

Per a CCOO de Catalunya la sinistralitat laboral i la baixa prevenció que es realitza a les empreses són problemes de primer ordre. No ens resignem que tantes persones treballadores perdin la vida o la salut per causes que són fàcilment evitables amb una prevenció de riscos adequada, com ara, caigudes en treball en altura, atrapaments amb màquines o elements constructius que es desprenen o condicions de treball tan precàries que pressionen les persones treballadores fins a produir-los la mort.

És evident, per tant, que la reactivació de l’activitat econòmica es torna a produir en un clar context de precarietat laboral i d’incompliments empresarials en la protecció de la salut de les persones treballadores, i que el sistema preventiu actual no està protegint la vida i la salut de treballadors i treballadores.

Des de CCOO de Catalunya reiterem la necessitat d’introduir canvis immediats en la normativa preventiva i de majors inversions per parts de les administracions públiques en el seguiment, inspecció i control de la prevenció de riscos real que es realitza a les empreses.

Instem la Inspecció de Treball i a la Fiscalia a actuar de manera contundent en la vigilància de la qualitat de la prevenció,  tant en la via administrativa com la penal i exigim a les empreses catalanes compromís absolut amb la vida i la salut de les persones treballadores.