Dictamen 18/2022 sobre l’Avantprojecte de llei del Codi de finances públiques de Catalunya i d’aprovació del llibre primer, relatiu a les disposicions generals

El dictamen va ser aprovat pel Ple del CTESC, el 28 de novembre de 2022

L’Avantprojecte de llei té per objecte establir l’estructura del Codi de finances públiques de Catalunya i aprovar-ne el llibre primer, amb l’objectiu de donar resposta a la necessitat i l’adequació d’actualitzar, ordenar i sistematitzar, en un codi únic, les disposicions legislatives relatives a les finances públiques de Catalunya.

El Codi de finances públiques de Catalunya s’elabora en forma de codi obert, mitjançant l’aprovació per llei dels diversos llibres que l’integren. Així, el Codi de finances públiques s’estructura en llibres, que es divideixen així mateix en títols i, aquests, en capítols. Els capítols es poden dividir en seccions i aquestes, eventualment, en subseccions.

En concret, el Codi de finances públiques de Catalunya s’estructura en vuit llibres, del primer al vuitè, relatius respectivament a les disposicions generals, que inclouen l’objecte i àmbit d’aplicació, els principis, les responsabilitats generals i els drets i les obligacions de la Generalitat de Catalunya (llibre primer); al patrimoni de la Generalitat de Catalunya (llibre segon); a la programació pressupostària i el pressupost de la Generalitat de Catalunya (llibre tercer); a la comptabilitat de les finances públiques de la Generalitat de Catalunya (llibre quart); a la tresoreria, l’endeutament i les garanties de les finances públiques de la Generalitat de Catalunya (llibre cinquè); a les subvencions i els ajuts en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya (llibre sisè); al control econòmic i financer en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya (llibre setè), i a la responsabilitat econòmica i financera en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya (llibre vuitè).

Pel que fa a l’aprovació del Llibre primer, estableix que l’objecte del Codi de finances és regular el règim pressupostari, patrimonial, economicofinancer, de comptabilitat, de control i de l’activitat subvencional de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic institucional i s’estructura en tres títols:

  • El títol I, relatiu a l’objecte, àmbit d’aplicació i règim jurídic, s’estructura en dos capítols, l’I i el II, relatius respectivament a l’objecte i àmbit d’aplicació (capítol I) i al règim jurídic (capítol II);
  • El títol II, relatiu als principis generals i responsabilitats, s’estructura en dos capítols, l’I i el II, relatius respectivament als principis generals (capítol I) i a les responsabilitats (capítol II),
  • I finalment, el títol III, relatiu a les finances de la Generalitat de Catalunya, s’estructura en tres capítols, de l’I al III, relatius respectivament a la configuració (capítol I), els drets econòmics (capítol II) i les obligacions econòmiques (capítol III).


Feu clic per veure el dictamen o el resum.