Dictamen 11/2022 sobre l’Avantprojecte de llei d’actualització, incorporació i modificació de determinats articles del Codi civil de Catalunya

El dictamen va ser aprovat pel Ple del CTESC, el 19 de setembre de 2022.

L’Avantprojecte de llei té per objecte actualitzar el Codi civil de Catalunya per incorporar-hi determinades modificacions que venen aconsellades per l’evolució de la societat, per canvis legislatius en dret comparat o per situacions a les quals cal donar resposta, tal com han posat de relleu la doctrina científica i la pràctica jurídica, amb la finalitat de:

  1. Donar compliment al principi d’igualtat entre dones i homes.
  2. Evitar situacions discriminatòries que afecten les dones en el cas de filiació i altres matèries.
  3. Implementar el principi de capacitat jurídica de totes les persones.
  4. Augmentar les garanties sobre l’autonomia de la persona en l’àmbit de la salut.
  5. Dotar les persones jurídiques de capacitat per a constituir fundacions.
  6. Reforçar la posició de la persona hereva en el dret successori.
  7. Potenciar la mediació i altres mitjans de resolució alternativa de conflictes.
  8. Protegir els animals en l’àmbit del dret civil, d’acord amb la seva especificitat i la seva condició d’éssers vius.
  9. Adaptar el dret real de la penyora a les exigències socials i econòmiques actuals.
  10. Possibilitar les reunions telemàtiques de les persones jurídiques de dret privat regulades pel Codi civil de Catalunya.

Feu clic per veure el dictamen o el resum.