Dictamen 10/2022 sobre l’Estratègia catalana per a l’ocupació de qualitat 2022-2027

El dictamen va ser aprovat per la Comissió Executiva per delegació del Ple del CTESC, el 18 de juliol de 2022.

El projecte d’acord de Govern sobre l’Estratègia catalana per a l’ocupació de qualitat 2022-2027 (ECO) té per objecte establir les bases de la política d’ocupació catalana per al període 2022-2027, i marca les pautes a seguir més enllà de la recuperació, determinada per la crisi sanitària sense precedents, i seguint les directrius estratègiques del marc de referència, els principis rectors i l’objectiu global de l’Estratègia. La crisi de la COVID-19 té una incidència directa en els matisos d’alguns objectius i línies estratègiques i en la determinació dels valors objectius dels indicadors. Mentre que el Pla de desenvolupament de les polítiques d’ocupació de Catalunya desenvoluparà les accions concretes a dur a terme en el territori.

L’objectiu global definit per l’ECO 2022-2027 té impacte en tres àmbits diferents: les persones, les empreses i les entitats del territori que componen el sistema d’ocupació de Catalunya. En concret, la nova ECO vol:

  • Millorar l’ocupabilitat i el benestar de les persones, impulsant el creixement professional a través de l’adaptació de la seva formació i qualificació a les necessitats del mercat laboral i invertint en l’aprenentatge permanent, contribuint així a la generació d’ocupació de qualitat.
  • Fomentar la competitivitat econòmica i empresarial i l’emprenedoria de Catalunya mitjançant la promoció de models productius sostenibles i de qualitat, tenint en compte les particularitats en funció del territori, el sector i la dimensió de l’organització, i anticipant-se als canvis i reptes de l’entorn.
  • Promocionar dins del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya la transformació digital i la cooperació entre agents advocant per l’adaptabilitat dels serveis i l’atenció personalitzada.

Línies estratègiques de l’ECO 2022-2027 s’organitzen en dos grans blocs: 4 línies específiques i 4 línies transversals. Les línies estratègiques específiques s’adrecen a (1) les persones com a demandants de feina, (2) les empreses com a sectors productius, (3) els territoris com a marc del sistema i (4) l’emprenedoria. Les línies estratègiques transversals, que afecten per igual els blocs anteriors, s’adrecen a la (5) transformació productiva i competitiva empresarial, (6) la transformació i modernització del model de prestació de serveis, (7) l’orientació a resultats i (8) la transparència i comunicació.

Per a cada una d’aquestes línies estratègiques es defineixen diferents objectius i es determinen els valors objectius dels indicadors.

Feu clic per veure el dictamen o el resum.