Dictamen 07/2022 sobre el projecte de decret pel qual s’aprova el Codi d’accessibilitat de Catalunya

El dictamen va ser aprovat pel Ple del CTESC, el 23 de maig de 2022, amb el vot particular conjunt de CCOO i l’UGT, el vot particular conjunt de Foment del Treball i Pimec, i el vot particular de la Taula d’Entitats del Tercer Sector.

El projecte de decret té per objecte aprovar el Codi d’accessibilitat que integra en el marc normatiu de Catalunya, el conjunt de les condicions d’accessibilitat universal, física, sensorial i cognitiva, en els àmbits de major impacte en la vida diària de la ciutadania, d’acord amb les condicions bàsiques d’accessibilitat que determina el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, i amb les directrius internacionals de la Convenció de Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat. Alhora, també pretén facilitar la coordinació i la coherència entre les mesures aplicables en cada àmbit i defineix amb detall suficient els requisits i els paràmetres tècnics exigibles.

Feu clic per veure el dictamen o el resum.