Dictamen 07/2021 sobre l’Avantprojecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2022

El dictamen va ser aprovat pel Ple del CTESC, el 10 de novembre del 2021 amb els vots particulars de CCOO de Catalunya i la UGT, Foment del Treball, i de PIMEC.

L’Avantprojecte de llei té per objecte regular modificacions en matèria fiscal i administrativa, directament relacionades amb l’ingrés i la despesa dels pressupostos de la Generalitat pel 2022 o amb l’Administració del patrimoni de la Generalitat de Catalunya.

L’Avantprojecte de llei consta d’un preàmbul, de noranta-sis articles englobats en quatre parts, i d’una part final que comprèn set disposicions addicionals, dues disposicions transitòries, una disposició derogatòria i tres disposicions finals.

En el preàmbul es fa un resum de l’estructura i el contingut de la norma.

La part primera regula les mesures fiscals i es divideix en dos títols. El títol I estableix modificacions en l’àmbit dels tributs propis i el títol II estableix modificacions en l’àmbit dels tributs cedits.

La segona part regula mesures financeres i es divideix en tres títols. El títol I estableix mesures relatives al règim jurídic de les finances públiques, el títol II estableix modificacions legislatives en matèria de patrimoni i el títol III regula mesures en matèria de contractació pública.

La part tercera regula mesures en l’àmbit del sector públic i es divideix en tres títols. El títol I regula mesures administratives en matèria de personal de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic. El títol II estableix mesures de reestructuració i racionalització del sector públic. El títol III  modifica la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya.

La part quarta regula mesures administratives i es divideix en vuit títols. El títol I estableix mesures administratives en matèria de cultura. El títol II modifica el text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de l’Empresa Pública Catalana. El títol III regula mesures administratives en matèria de política social i igualtat. El títol IV regula mesures administratives en matèria de medi ambient i sostenibilitat, d’infraestructures i mobilitat, urbanisme i d’ordenació d’aigües. En el títol V s’habilita infermeres i infermers subscrits a l’ICAM per accedir a les històries clíniques. En el títol VI es modifica el text refós de la Llei de caixes d’estalvis de Catalunya. El títol VII estableix mesures administratives en matèria de turisme i consum. Finalment, el títol VIII regula altres mesures de caràcter sectorial.

En les set disposicions addicionals s’autoritza a establir convenis entre l’Institut Català de la Salut i el Departament de Salut, es determina que s’ha d’adoptar un Pla de tancament i desmantellament de les incineradores existents, s’autoritza a dissenyar programes i estratègies d’atenció educativa complementària, es determina que s’ha de dotar al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic dels mitjans personals i materials necessaris per al compliment de les seves funcions, es prorroguen les mesures extraordinàries en relació amb el tractament d’imports de cànon de l’aigua inclosos en rebuts esdevinguts incobrables, es regulen els triennis del personal funcionari dels cossos Especials al Servei de la Sanitat Local i l’elaboració d’un informe de valoració del règim d’autonomia de gestió de les entitats del sector públic que actuen en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació i en l’àmbit de la mobilitat.

La primera disposició transitòria regula la taxa per la utilització o l’aprofitament del domini públic viari i la segona disposició transitòria atorga un termini de dos anys per establir mecanismes de traçabilitat de les consultes en la comunicació de dades entre la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública i els serveis sanitaris del sistema públic.

En la disposició derogatòria s’adverteix que en l’articulat de la norma s’han establert derogacions i també es deroga expressament alguns preceptes normatius.

La disposició final primera determina que les modificacions que afecten al Decret 75/2020, de 4 d’agost, de turisme de Catalunya, mantenen rang reglamentari de decret. La disposició final segona estableix la suspensió per un període mínim de quatre anys la taxa per a la utilització o l’aprofitament del domini públic viari. La disposició final tercera estableix l’entrada en vigor de la norma.

Feu clic per veure el dictamenel resum.