Dictamen 06/2023 sobre l’Avantprojecte de llei del llibre cinquè del Codi de finances públiques de Catalunya, relatiu a la tresoreria, l’endeutament i les garanties

El dictamen va ser aprovat pel ple del CTESC, el 27 de març del 2023

L’Avantprojecte de llei té per objecte regular un marc normatiu íntegre en matèria de tresoreria, endeutament i garanties de les finances públiques de la Generalitat de Catalunya. En concret, el llibre cinquè del Codi de finances públiques de Catalunya, amb l’objectiu de:

 • Millorar la seguretat jurídica en l’aplicació de la normativa de tresoreria, endeutament i garanties.
 • Incrementar l’eficàcia i eficiència en l’actuació administrativa en matèria de tresoreria, endeutament i garanties.
 • Garantir la sostenibilitat de les finances públiques del sector públic de Catalunya.
 • Sistematitzar la planificació de tresoreria.
 • Determinar la capacitat d’endeutament del sector públic de Catalunya.
 • Fixar els límits de la cobertura de risc que pot assumir el sector públic de Catalunya.

Així mateix, l’avantprojecte de llei:

 • Delimita el concepte d’endeutament de la Generalitat i estableix el seu règim jurídic.
 • Defineix les modalitats d’operacions d’endeutament del sector públic de la Generalitat i estableix els límits d’endeutament d’acord amb el SEC.
 • Preveu els instruments de cobertura de risc de l’endeutament.
 • Estableix la naturalesa de les garanties de la Generalitat en forma d’aval i la seva capacitat de prestar avals al sector públic.
 • Delimita els avals atorgats per les entitats del sector públic de la Generalitat.
 • Defineix l’àmbit i funcions de la tresoreria, la seva gestió centralitzada i coordinació, a més de la centralització dels saldos de les entitats públiques de la Generalitat.
 • Estableix un pla anual de tresoreria com a instrument per a la planificació dels pagaments i les previsions d’ingressos i necessitats transitòries d’endeutament a curt termini.

Feu clic per veure el dictamen o el resum