Dictamen 06/2022 sobre el Projecte de decret del reglament de la llei de facilitació de l’activitat econòmica

El dictamen va ser aprovat per la Comissió Executiva per delegació del Ple del CTESC, el 15 de març del 2022.

El Projecte de decret té per objecte desplegar el model de relació dels titulars de les activitats econòmiques amb les administracions publiques (previst en la Llei 18/2020), com ara el catàleg de tràmits de la Finestreta única empresarial (FUE) o el seu distintiu, o el rol de les persones autoritzades previstes en la llei, i detalla el funcionament dels instruments de la FUE. En aquest sentit, preveu que els titulars de les activitats econòmiques iniciïn i gestionin a través de l’àrea privada del portal únic per a les activitats econòmiques els tràmits i els procediments relacionats amb l’activitat econòmica, i regula les obligacions de les diferents administracions públiques envers l’àrea privada, la cerca guiada i el Servei de Finançament Unificat. Així mateix, es desplega i concreta el funcionament del directori d’empreses, establiments i registres, de l’identificador únic de l’establiment, dels serveis proactius o de la tramitació unificada, ja que són uns mecanismes totalment innovadors que han d’aplicar les diferents administracions públiques per fer possible que els titulars de les activitats econòmiques aportin les seves dades una única vegada en el procés d’inici del seu negoci i puguin tenir una visió de 360 graus de totes les dades aportades.

Per implementar aquesta evolució en el model de relació entre els titulars de les activitats econòmiques i les diferents administracions públiques, la Llei 18/2020 encarrega a l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) un seguit de tasques noves que comporten adaptar l’estructura, l’organització i les funcions d’aquesta unitat per poder portar-les a terme. En concret, el Projecte de decret preveu que l’OGE exerceixi les funcions de frontal de tramitació per als tràmits i els procediments que són competència de la Generalitat de Catalunya.

Addicionalment, el Projecte de decret regula el procediment pel qual un projecte empresarial es pot considerar estratègic i, per tant, li pot ser d’aplicació la tramitació d’urgència, a fi i efecte de promoure el creixement empresarial a Catalunya i evitar la pèrdua d’inversions.

Feu clic per veure el dictamen o el resum.