Dictamen 05/2023 sobre l’Avantprojecte de llei de la comunicació audiovisual de Catalunya

El dictamen va ser aprovat pel ple del CTESC, el 27 de març de 2023

L’Avantprojecte de llei té per objecte, d’una banda, adaptar el marc regulador de l’audiovisual català, que es fonamenta actualment en la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya, als canvis que ha experimentat en aquests darrers anys el panorama de la comunicació audiovisual, i de l’altra, transposar, en l’àmbit de competències de la Generalitat de Catalunya, la Directiva 2018/1808, del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de novembre de 2018, que al seu torn respon a la transformació d’aquest sector en l’àmbit europeu.

Per tant, els objectius generals i específics de l’avantprojecte són els següents:

Objectius generals:

  • Donar compliment a l’obligació de transposar la Directiva 2018/1808.
  • Disposar d’un marc jurídic de la comunicació audiovisual coherent, integrat i segur, adaptat a les característiques de l’ecosistema audiovisual català.
  • Garantir una protecció adequada dels col·lectius més vulnerables davant les noves formes de consum audiovisual.

Objectius específics:

  • Promoure i protegir l’ús del català i l’aranès en la comunicació audiovisual a Catalunya, tenint en compte els canvis en els hàbits de consum de la població catalana en aquest àmbit.
  • Garantir l’accés lliure i equitatiu als serveis de comunicació audiovisual, en condicions de plena accessibilitat i sense cap tipus de discriminació.
  • Fomentar l’autoregulació i la corregulació dels sectors implicats en la comunicació audiovisual.
  • Reforçar les mesures de protecció dels infants i adolescents i d’erradicació de conductes incitadores a l’odi o la violència.
  • Reforçar l’eficàcia de les activitats de policia administrativa vinculades a les activitats de comunicació audiovisual sense títol habilitant.
  • Garantir la presència i la sostenibilitat dels mitjans de comunicació comunitaris sense ànim de lucre i dels serveis públics de comunicació audiovisual d’àmbit local.

Feu clic per veure el dictamen o el resum