Dictamen 04/2022, sobre el Projecte d’ordre pel qual es regula la utilització dels àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i demolició

El dictamen va ser aprovat pel ple del CTESC, el 28 de febrer del 2022

El Projecte d’ordre té per objecte regular la utilització dels àrids reciclats obtinguts de residus de la construcció i la demolició de l’obra pública i privada executada a Catalunya, i fixar els usos admesos i els requisits per a la utilització dels àrids reciclats.

Amb l’objectiu d’impulsar i consolidar la seva utilització, tant en l’obra pública com la privada, atès que l’experiència assolida els últims anys en la valoració de residus de la construcció i demolició ha confirmat la possibilitat real d’introducció d’aquestes matèries en el mercat.

Així mateix, donada la composició física dels àrids reciclats, a partir del percentatge en pes de cadascun dels materials constituents que conformen les diferents categories,  així com la diferent classificació segons la seva granulometria, s’elabora una regulació específica, que possibiliti l’aprofitament d’aquest material i garanteixi la protecció de la salut de les persones i del medi ambient.

Feu clic per veure el dictamen o el resum.