Dictamen 03/2022 sobre l’Avantprojecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2023-2028 i de modificació de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya

El dictamen va ser aprovat per la Comissió Executiva per delegació del ple del CTESC, el 21 de febrer del 2022

L’Avantprojecte de llei té per objecte l’aprovació del Pla estadístic de Catalunya per al període comprès entre el 2023 i el 2028, i en desenvolupa els objectius generals, els objectius específics de les activitats estadístiques previstes, la col·laboració institucional en matèria estadística i els criteris i les prioritats per a la seva execució.

L’Avantprojecte de llei preveu potenciar el paper i la qualitat de l’estadística oficial i convertir l’Institut d’Estadística de Catalunya en un node estratègic d’informació també al servei de la recerca científica i l’avaluació de les polítiques públiques a través de la integració i la reutilització eficient de les dades que el Sistema Estadístic de Catalunya genera i de les quals disposa, en el marc de la interoperabilitat i la governança de la dada de l’administració digital de Catalunya.

A més, la necessitat d’adequar l’estadística oficial per satisfer la demanda d’informació social, econòmica, demogràfica i mediambiental es fa compatible amb la reducció de la càrrega de resposta de les unitats informants a través de l’ús intensiu de les dades de què disposen les administracions públiques, la utilització de noves fonts d’informació de titularitat privada i l’aplicació d’innovacions metodològiques en el tractament de dades.

Feu clic per veure el dictamen o el resum.