Dictamen 02/2023 sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 87/2012, de 31 de juliol, sobre la pesca-turisme, el turisme pesquer i aqüícola i les demostracions de pesca en aigües marítimes i continentals de Catalunya

El dictamen va ser aprovat pel Ple del CTESC, el 6 de febrer de 2023.

El Projecte de decret té per objecte modifica el Decret 87/2012, de 31 de juliol, sobre la pesca-turisme, el turisme pesquer i aqüícola i les demostracions de pesca en aigües marítimes i continentals de Catalunya amb l’objectiu de:

  • Facilitar la diversificació econòmica de l’activitat pesquera i aqüícola amb altres activitats complementàries vinculades amb la pesca-turisme, el turisme pesquer i aqüícola i les demostracions de pesca en aigües marítimes i continentals.
  • Garantir l’equilibri entre l’exercici de les activitats complementàries del sector pesquer i aqüícola i la protecció del medi ambient.
  • Simplificar el règim d’intervenció administrativa envers les activitats de turisme aqüícola i concedir una major estabilitat a la viabilitat de les empreses autoritzades.
  • Adequar la normativa autonòmica a la nova regulació establerta en el Reial decret 239/2019, de 5 d’abril, pel qual s’estableixen les condicions per al desenvolupament de l’activitat de pesca-turisme, que té per objectiu regular les condicions de seguretat marítima, de la navegació, de la vida humana en el mar i de la prevenció de la contaminació, tot això amb caràcter previ a desenvolupar activitats de pesca-turisme, i que cal fer arribar d’una manera més directa a la persona sol·licitant a fi de facilitar el coneixement del sector sobre els requisits legals necessaris per desenvolupar activitats de pesca-turisme a Catalunya.
  • Millorar la seguretat jurídica de les activitats complementàries del sector pesquer i aqüícola.

Feu clic per veure el dictamen o el resum.