Dictamen 01/2023 sobre el Projecte de decret pel qual s’estableix el procediment per a declarar una parcel·la agrícola i ramadera en desús i es regula el funcionament del Registre de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús

El dictamen va ser aprovat pel Ple del CTESC, el 16 de gener de 2023.

El Projecte de decret té per objecte regular el procediment per a declarar una parcel·la agrícola i ramadera en desús i el funcionament del Registre de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús, d’acord amb les previsions de la Llei 3/2019, del 17 de juny, dels espais agraris.

El Projecte de decret vol donar resposta al progressiu i constant abandonament de l’activitat agrària que té associat una corresponent davallada del potencial productiu agrari. S’introdueixen mesures normatives per reconduir aquesta situació, amb el disseny de mecanismes que permetin ampliar la base territorial de les explotacions, i millorar així les seves expectatives de viabilitat econòmica.

Entre aquestes mesures, en destaquen, d’una banda, la promoció de l’arrendament de les parcel·les agrícoles i ramaderes que estan en desús i que ja han estat inscrites en el Registre per tal de destinar-les a l’activitat agrària. D’altra banda, per al cas que la persona titular de la parcel·la agrària o ramadera en desús no la vulgui arrendar, es regula el que s’anomena arrendament forçós pel qual es requereix la persona titular perquè formalitzi el contracte d’arrendament. En cas que en el termini atorgat al requeriment la persona propietària de la parcel·la no formalitzi el contracte s’expropiarà temporalment el dret d’usdefruit de la parcel·la, de conformitat amb la normativa d’expropiació forçosa.

Feu clic per veure el dictamen o el resum.