Nou acord sobre els ERTO

Vigència fins al 30/09/2020

ERTO PER FORÇA MAJOR

Segons l’art. 22 del RDL 8/2020

– No es poden instar nous ERTO per força major des del 27/6/2020. Només ERTO per força major ja
aprovats i màxim fins al 30/9/2020.
– S’impulsa passar a força major parcial.
– No realització d’hores extra ni noves externalitzacions ni contractacions durant ERTO per força major.

ERTO PER CAUSA ECONÒMICA TÈCNICA ORGANITZATIVA PRODUCTIVA (ETOP)

Segons l’art. 23 del RDL 8/2020

– Sí que es poden instar nous ERTO ETOP amb efectes des del 27/6/2020 encara que es presentin posteriorment.
– No realització d’hores extra ni noves externalitzacions ni contractacions durant ERTO ETOP.

ERTO PER FORÇA MAJOR EN CAS DE REBROTS

Segons l’art. 47.3 de l’ET
Terminis normals i amb informe de la ITSS.

PRESTACIÓ PER ATUR DE TOTS AQUESTS ERTO

Manteniment de l’art. 25 (punts del 1 al 5) del RDL 8/2020
Reconeixement de la prestació per desocupació:

– Sense període de cotització.
– Sense consumir el període (comptador a zero).

Manteniment de l’art 25.6, de prestació de fixos discontinus

– Fixos discontinus inclosos en ERTO (treballant o en espera de crida): reconeixement de la prestació per
desocupació com a l’art. 25.1.
– Fixos discontinus no inclosos en ERTO (a, b i c tenen reposició de prestació fins a 90 dies):

a) Interrupció de l’activitat per COVID-19 / suspensió prèvia al inici de l’activitat: prestació que correspongui o reprendre prestació iniciada anteriorment.
b) No incorporació per COVID-19 (percebent prestació/subsidi): es continua percebent prestació/subsidi.
c) Prestacions esgotades en la data prevista de reincorporació: nova prestació d’atur si es té període de cotització suficient.
d) Sense dret a prestació/subsidi ni període mínim: prestació fins a incorporació, amb un límit de 90 dies.

Fins al 31/12/2020.

SALVAGUARDA DE L’OCUPACIÓ

6 mesos
– ERTO per força major, des de la reincorporació parcial o total.
– ERTO ETOP vigents anteriorment, des del 27/6/2020.

EXONERACIONS DE LES QUOTES A LA SEGURETAT SOCIAL

FORÇA MAJOR TOTAL
Empreses de menys de 50 treballadors/es
Juliol: exoneració del 70 %.
Agost: exoneració del 60 %.
Setembre: exoneració del 35 %.

Empreses de 50 treballadors/es o més
Juliol: exoneració del 50 %.
Agost: exoneració del 40 %.
Setembre: exoneració del 25 %.

FORÇA MAJOR PARCIAL I ETOP

Empreses de menys de 50 treballadors/es
Juliol, agost i setembre.
Actius: exoneració del 60 %.
En ERTO: exoneració del 55 %.

Empreses de 50 treballadors/es o més
Juliol, agost i setembre.
Actius: exoneració del 40 %.
En ERTO: exoneració del 25 %.

FORÇA MAJOR TOTAL REBROT

Juliol, agost i setembre.
Empreses de menys de 50 treballadors/es

Exoneració del 80 %.

Empreses de 50 treballadors/es o més

Exoneració del 60 %.
Nou acord sobre els ERTO

Nou acord sobre els ERTO