CCOO exigeix garanties sanitàries i laborals en la reobertura de l’hostaleria

El sindicat fa una crida a la responsabilitat de tots per donar seguretat a plantilles i clientela

CCOO de Serveis ha iniciat una campanya de difusió i recollida d’informació sobre la desescalada en el sector d’hostaleria, per comprovar que les empreses que es van comprometre a aplicar les guies sanitàries del Ministeri compleixin amb la seva comesa i garanteixin la participació dels comitès d’empresa en la reobertura dels establiments del sector.

A més, s’ha instat la Inspecció de Treball que estigui molt pendent de les infraccions en aquest sector respecte de la prevenció de riscos laborals i del frau en la desafectació dels expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO).

A les incerteses i als dubtes sobre la conjuntura turística de l’estiu de l’any 2020, hem de sumar-hi que la desescalada dels establiments a l’hostaleria espanyola no està sent molt pacífica. Primer, perquè una part important de les empreses s’estan resistint a complir amb els protocols de seguretat que, després de molt d’esforç i treball, hem elaborat entre les administracions i els agents socials i econòmics del sector turístic. És per això que CCOO fem una crida a la responsabilitat de tots perquè l’activitat en el sector es torni a arrencar amb garanties i seguretat no només per a la plantilla, sinó també per a la clientela. El sindicat s’està aplicant a fons en aquesta qüestió, fonamental per al desenvolupament econòmic del país i el manteniment de l’ocupació.

Una altra problemàtica és la reincorporació dels treballadors dels ERTO als centres de treball, ja que hi ha moltes empreses que han desafectat menys treballadors i treballadores dels necessaris per garantir un bon servei de qualitat a la clientela, sense tenir en compte l’augment de les càrregues de treball. Aquesta situació fa que no es puguin complir amb les normes de seguretat i higiene que estan recollides a la guia de l’Institut per a la Qualitat Turística Espanyola (ICTE): Mesures per a la reducció del contagi per coronavirus SARS-CoV-2.

En definitiva, el personal que s’està incorporant dels ERTO és tan insuficient que no permet el compliment de les normes i drets bàsics, com descansos, rotacions de torns, etc., i provoca que es facin hores extres, no solament pel personal que és desafectat a jornada completa, sinó també pel de mitja jornada que acaba treballant la jornada completa. Això constitueix un frau greu i un incompliment de l’article 1.3 del Reial decret llei 24/2020, que diu: “a les empreses afectades per ERTO de força major no es poden realitzar hores extres, establir noves externalitzacions de l’activitat ni tampoc concertar noves contractacions, siguin directes o indirectes, durant l’aplicació de l’expedient de força major”.

També CCOO demana a la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS), dependent del Ministeri de Treball i Economia Social, que intensifiqui les inspeccions i atengui les denúncies interposades amb rapidesa per detectar i sancionar el frau en els ERTO. Així mateix, el sindicat demana que la Inspecció de Treball actuï en tot el relatiu al control respecte del que estableix l’article 34.9 de l’Estatut dels treballadors en matèria de registre de jornada, per garantir i vetllar per la protecció i l’ús responsable dels recursos públics, i que a més comprovi el compliment de totes les mesures preventives per garantir la seguretat i salut en el treball. En aquest sentit, també sol·licitem que es duguin a terme les actuacions que siguin procedents d’acord amb l’article 40.1 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, així com en els apartats 4, 5 i 6 de l’article 31 del RDL 21/2020, de 9 de Juny, en la redacció que en fa la disposició final dotzena del RDL 26/2020, de 7 de juliol.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 28 de juliol de 2020