CCOO signa un acord de conveni i fa un gran pas per a l’equiparació pel sector del transport sanitari de Catalunya

El dia 9 d’octubre del 2020 es va convocar la vaga indefinida de transport sanitari de Catalunya per part dels sindicats que conformem la taula negociadora del conveni col·lectiu amb l’únic objectiu d’aconseguir dur a terme el mateix treball amb les mateixes condicions laborals que les persones treballadores de l’empresa pública SEM. El 19 de març del 2021 es va aconseguir un acord de desconvocatòria gràcies al compromís dels representants del Parlament de Catalunya, que van acordar dotar econòmicament al sector amb l’objectiu d’elaborar un pla per equiparar progressivament les condicions del personal de transport sanitari amb el personal de l’empresa pública SEM. I avui hem aconseguit un acord de conveni.

Des de CCOO volem agrair aquest acord a totes les companyes i companys que ens van fer confiança, que es van concentrar, que es van manifestar, que van fer vaga. L’acord és molt important per diversos motius:

• Hem acordat l’eliminació de la bretxa salarial que suposaven les infracategories, les persones treballadores començaran a cobrar ja des de l’1 de juny del 2022 la diferència retributiva amb les seves respectives categories TTS i amb dret a endarreriments des de l’1 de gener del 2022.

• S’estableix un acord de reducció de la jornada anual de 48 hores, que passa a 1.752 hores anuals, camí cap a l’equiparació de la mitjana de les 1.624 hores anuals de l’empresa pública SEM. Correspondrà als comitès d’empresa negociar la seva reducció per a enguany, però, en cas de no aconseguir un acord, l’empresa podrà abonar-les a preu d’hora ordinària.

• S’estableix un nou concepte salarial denominat complement d’especial dedicació d’una quantia aproximada de 200 € per any i per a totes les persones treballadores. Té com a objectiu compensar el variable en vacances. Si un treballador o treballadora sobrepassés els 200 € de mitjana anual amb els variables cobraria la diferència, sense haver de fer demanda.

• S’estableix un increment salarial a totes les categories que serà l’excedent resultant de quantificar els costos finals d’aplicar el complement d’especial dedicació i la reducció de jornada anual de 48 hores.

• Es garanteix que totes les persones treballadores no podran veure en cap supòsit reduït el seu salari.

• El treballador TES en pràctiques cobrarà el 65 % de la retribució de qualsevol de les tres categories professionals per la qual hagi estat contractat i, en cas que la quantitat resultant per a algunes categories sigui inferior a l’SMI, es garanteix el cobrament de l’SMI vigent.

• Es garanteix que les empreses s’obliguen a establir i assumir el rentat universal de la roba de treball.

També volem donar les gràcies als representants del Parlament de Catalunya, CatSalut i SEM per l’aportació de la partida econòmica per a aquest any 2022, que ens ha permès fer aquest primer pas cap a l’equiparació de les condicions laborals amb el personal de l’empresa pública SEM.