CCOO i UGT demandem la patronal La Confederació davant l’incompliment de l’acord marc estatal d’acció i intervenció social

CCOO i UGT hem demandat la patronal La Confederació, a causa de l’incompliment de l’acord marc estatal d’acció i intervenció social. A la reunió del mes de novembre del 2022, La Confederació, única patronal present a la Mesa Negociadora del conveni, es va negar de manera rotunda a complir amb el que disposa l’article 3 del Convenio Marco Estatal de Acción e Intervención Social, que indica que en determinades matèries com classificació professional, estructura i règim salarial s’han de respectar com a condicions mínimes les fixades en el conveni marc estatal. Davant d’aquest bloqueig en la negociació del conveni col·lectiu d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc per part de la patronal, CCOO i UGT hem iniciat el procediment per interposar conflicte col·lectiu davant la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

La classificació professional i l’estructura salarial del conveni marc estatal fan que les remuneracions d’alguns grups professionals, com ara educadors socials, integradors socials o personal de neteja i cuina, estiguin un 10 % per sobre de l’estructura salarial general del conveni català. És a dir, el fet de no respectar l’acord marc suposa que la remuneració a Catalunya en aquest sector ara quedi molt per sota de la resta de professionals del sector en l’àmbit estatal, a més de ser cada cop més lluny de l’equiparació de condicions amb els professionals de les administracions públiques de Catalunya.

Per tant, el bloqueig provocat per La Confederació obre una nova bretxa salarial, aquesta vegada amb els professionals del sector de la resta d’Espanya. L’actitud immobilista i tossuda de les entitats i empreses de no respectar el conveni marc estatal ens porta a un escenari de conflicte judicial per obligar la patronal a complir amb la legalitat vigent.

A més de la via judicial indicada, des de CCOO i UGT continuarem amb les mobilitzacions i les protestes per tal d’assenyalar l’actitud tramposa i de menyspreu de la patronal cap a les persones treballadores, que precaritza cada cop més el sector d’acció social.