CCOO denuncia la congelació de l’IRSC des de fa més de 10 anys i reclama a Govern i Partits una solució en el marc de la Llei de Pressupostos

L’Índex de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) es situarà l’any que ve per sota de l’indicador estatal (IPREM) limitant l’efecte i abast de les polítiques socials a Catalunya en un escenari de creixent precarietat de persones pensionistes i treballadores.

L’Índex de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) va ser fruït d’un fort consens de país que es va traslladar a la mesura 85 de l’Acord Estratègic signat el 2005 pel govern i els Agents Socials. El seu objectiu era fixar un “Indicador de rendes propi de Catalunya” que fos referent per garantir que cap pensió quedés per sota del 80% d’aquest llindar. Al llarg dels darrers 15 anys l’IRSC s’ha convertit en referència per elements centrals de les polítiques socials a Catalunya. Així avui serveix per establir els requisits per accedir a la Renda Garantida de Ciutadania, per fixar la seva quantia, per prestacions per atendre necessitats bàsiques, per ajuts als pagaments de lloguer, pensions d’aliments o per fer front a la pobresa energètica. Si a l’hora de crear-se, l’any 2006, l’IRSC es va fixar en 7.137,2€ anuals, avui, l’any 2021, encara no passa els 8.000 € (7.967,73€/any), quan tenint en compte la inflació acumulada entre 2006 i 2021 (26%) s’hauria de situar en 8.992,9 € any. La congelació de l’Índex català des de l’any 2010 no tan sols ha fet que es perdés la diferència del 6,4% fixada inicialment en relació a l’Índex estatal (Índicador Públic de Rendes d’Efectes Múltiples), sinó que, després dels increments acumulats de l’IPREM de 8,5%, l’any 2022 finalment l’índex català quedi per sota de l’índex estatal.

En 10 anys l’Índex de Renda de Suficiència de Catalunya ha perdut en relació al salari brut mensual més de 3 punts passant del 29,8 al 26,4%. En relació a la mediana de renda per unitat de consum, l’IRSC ha passat a suposar del 45 al 38%, situant-se clarament per sot del llindar de pobresa severa. L’any 2020 l’IRSC era inferior al llindar de pobresa (60% de la mediana) en 3.397,87€ el que té a veure, entre altres coses amb el fet què, en els 11 anys que porta congelat, l’increment acumulat dels preus segons l’institut d’estadística INE ha estat del 15,6%. CCOO de Catalunya no pot sinó estranyar-se que, en el marc d’un diàleg social reforçat, s’hagi permès que es devalués un pilar central de les polítiques socials amb 15 anys d’història. És encara menys comprensible quan la situació de moltes llars catalanes, arran de la desigualtat que s’ha instal·lat al llarg de la darrera dècada, i que s’ha aprofundit amb la crisi de la pandèmia, és d’extrema vulnerabilitat. No actualitzar l’Índex de Renda de Suficiència de Catalunya fins apropar-ho com a mínim al llindar en el que es va establir en la seva creació, mostra manca de compromís i de sensibilitat davant la situació que estem vivint.

Per aquesta raó apel·lem als grups parlamentaris i al Govern de Catalunya perquè incorpori un increment significatiu de l’IRSC als pressupostos pel 2021, no ajornant més una mesura que és clau per a moltes llars catalanes.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 1 de desembre de 2021