CCOO de Catalunya reclama a la Subdelegació del Govern que doni resposta immediata a la situació de col·lapse de l’Oficina d’Estrangeria de Barcelona

Davant la situació d’acumulació de milers d’expedients d’estrangeria sense resoldre

No tenir autorització per residir i treballar a l’Estat espanyol comporta moltes dificultats per a les persones estrangeres en tots els àmbits de la seva vida. Però la més important és que les condemna a la pràctica inexistència, ja que durant el nostre dia a dia ens hem d’identificar amb el DNI o el NIE moltes vegades per poder realitzar diverses gestions necessàries en la nostra vida quotidiana. És a dir, no disposar de NIE comporta moltes dificultats per a les persones estrangeres en tràmits com ara signar un contracte de treball, llogar un habitatge, obrir un compte corrent, matricular-se, anar la CAP, cursar alguns estudis…, però també augmenten les possibilitats que siguin internades en un CIE o directament expulsades del país. 

La legislació d’estrangeria preveu mecanismes d’accés a la regularitat per a les persones que compleixin uns determinats requisits, com ara tres anys d’empadronament i disposar d’un contracte de treball d’un any a jornada completa, pel que fa a l’arrelament social, o dos anys i demostrar una relació laborals de sis mesos, si parlem de l’arrelament laboral. Tanmateix, aquelles persones que aconsegueixen complir-los es veuen abocades ha patir les ineficàcies de l’Administració pel que fa a la gestió dels tràmits d’estrangeria.

En definitiva, les dificultats per les quals passen les persones immigrades davant de l’administració les aboquen a una situació d’arbitrarietat i inseguretat legal, que afecta el seu dia a dia i comporta un estat d’angoixa i patiment absolutament innecessari.

Acumulació d’expedients

En aquest moments, desenes de milers d’expedients s’acumulen sense resoldre a les dependències de l’Oficina d’Estrangeria. Malauradament, ja no és cap novetat denunciar la situació de col·lapse que de manera periòdica pateix l’Oficina d’Estrangeria de Barcelona.

Els treballadors i treballadores de l’Oficina d’Estrangeria han denunciat reiteradament la manca de personal i de recursos materials per garantir una resolució àgil i eficaç dels diferents tràmits presentats i han reclamat a l’administració central la dotació dels recursos necessari per poder realitzar de manera adequada la seva feina.

Cal tenir en compte que els endarreriments en la resolució dels expedients presentats a les oficines d’estrangeria comporten una greu vulneració dels drets d’igualtat entre les persones recollit en l’article 9.2 de la Constitució espanyola, que estableix l’obligació dels poders públics de garantir que la igualtat i la llibertat dels individus i els grups en què s’integren sigui real i efectiva i els insta a remoure els obstacles que impedeixin o dificultin la seva participació plena en tots els àmbits de la vida política, econòmica, cultural i social.

Però també posa en qüestió el dret a la bona administració, que consagra la Carta de Drets Fundamentals de la Unió Europea, en el seu article 41, i que comporta que els assumptes públics han de ser tractats equitativament, objectivament i en els terminis raonables. Aquest principi es relaciona amb 9.2 de la Constitució anteriorment citat, però també amb el 24.1 que estableix l’obligació de l’Administració pública d’evitar la indefensió com a conseqüència del funcionament de l’Administració, entre altres.

Per aquesta raó, des de CCOO de Catalunya reclamem a la Subdelegació del Govern que es prengui les mesures necessàries de manera urgent per garantir la resolució dels expedients acumulats a l’Oficina d’Estrangeria de Barcelona al més aviat possible. També demanem la dotació dels recursos humans i materials necessaris per evitar que aquesta situació es torni a repetir i garantir un funcionament ràpid, àgil i eficient en la tramitació dels diferents expedients d’estrangeria que garanteix la igualtat de tracte per a tota la ciutadania.

Cal no oblidar que la manera com una societat entén l’encaix de les poblacions immigrades en el seu cos social és una bona mesura de la seva salut democràtica.