CCOO de Catalunya destaca que malgrat la millora de la qualitat en el mercat de treball, el seu estancament reclama polítiques públiques

La contractació indefinida creix en un 76 %, cosa que suposa un 44,4 % del total de la nova contractació registrada.

Les dades de l’atur registrat mostren un alentiment important en la reducció de l’atur confirmant les dades de la darrera EPA. Malgrat ser el mes de gener, un mes d’increments habituals en el nombre de persones registrades a l’atur, en comparació al gener de 2022 (0,7 %) l’increment del gener d’enguany és del doble (1,5 %), tot i afectar tan sols a 5.306 persones. En clau de Seguretat Social, la reducció de l’afiliació des del desembre és la mateixa de fa un any, amb un 1 %. Aquestes dades transmeten un estancament en la creació d’ocupació que té a veure amb la caiguda sostinguda del consum de les llars per la pèrdua de poder adquisitiu dels salaris. L’increment del salari mínim interprofessional suposa en aquest marc una bona notícia, però s’ha de veure acompanyat d’una dinamització de la negociació col·lectiva i d’un procediment dinàmic d’aprovació dels pressupostos catalans, de tal manera que es pugui avançar al més aviat possible en l’execució de les polítiques concertades en el marc de l’Acord del Diàleg Social, signat el passat 5 de desembre.

Atur registrat Catalunya/Espanya

El mes de gener del 2023 deixa una xifra de 351.644 persones registrades com a aturades a les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), el que significa una reducció interanual de 5,42 % (20.158 persones aturades menys que ara fa un any).

Respecte del mes anterior, l’atur registrat presenta un augment de 5.306 persones (1,5 % en termes relatius). La població menor de 25 anys registra un increment del 6,1 % respecte del mes de desembre. Aquest resultat fa que a Catalunya hi hagi un total de 20.990 joves que cerquen feina sense èxit.

Atur per sectors d’activitat

Respecte del mes de gener del 2023, ha caigut l’atur en tots els sectors i únicament s’ha incrementat en aquelles persones que no tenien definida l’ocupació anterior. L’agricultura ha reduït atur en un 27,1 %, la construcció també ha reduït en un 8,6 %, els serveis ho han fet en un 5,7 % i la indústria també ha registrat una variació interanual negativa del 4,3 %. En canvi, aquelles persones sense ocupació definida anteriorment han incrementat l’atur en una proporció del 7,7 %. En relació amb el mes de desembre, augmenta l’atur al sector serveis en un 2,1 % mentre que, en canvi, a la resta de sectors es redueix. En concret, la construcció redueix l’1,1 %, l’agricultura el 0,6 % i la indústria el 0,3 %.

Atur per províncies

En comparació amb el gener del 2022, totes les províncies han reduït l’atur, destacant el cas de Tarragona i Lleida, que han vist reduït el seu atur en 10,8 % i en 10,3 %, respectivament.  Girona també redueix atur de manera significativa, en un 8,7 % i, finalment, la província de Barcelona també registra una variació negativa de l’atur, tot i que més moderada, de 3,7 %. En relació amb el passat mes de desembre, totes les províncies registren un increment de l’atur. En concret, Girona augmenta el 2,2 %, Tarragona incrementa el 2,0 %, Lleida l’1,8 % i Barcelona l’1,3 %.

Evolucio Atur Catalunya Gener 2023
Evolucio Atur Espanya Gener 2023

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Valoració de les dades de l’atur del mes de gener

A càrrec de Ricard Bellera, secretari de Treball i Economia de CCOO de Catalunya

Atur per sexes

Les dones representen el 57,2 % del total de persones sense feina. En relació amb ara fa un any, els homes han reduït l’atur en un 6,5 % i les dones en un 4,7 %. Si mirem el passat mes de desembre les variacions  són d’un 1,5 % tant per als homes com per a les dones. Per tant, en aquest cas també veiem com la variació interanual és negativa i, en canvi, la variació amb el mes anterior és positiva.

Contractació registrada

El total de nous contractes registrats a Catalunya el mes de novembre és de 185.866 dels quals el 44,4 % són de caràcter indefinit. Respecte del gener del 2022 la contractació indefinida ha augmentat en un 76,3 % mentre que la temporal ha caigut en un 42,1 %. En comparació al mes de desembre, s’han signat 15.352 contractes indefinits més i, en canvi, s’han registrat 2.495 contractes temporals menys que el mes passat.

Prestacions per atur

El mes de desembre del 2022 les persones beneficiàries de prestacions contributives representen el 59,1 % del total, els subsidis suposen un 37,7 % i les persones beneficiàries de la renda activa d’inserció resulten un 3,3 % del total. Respecte d’ara fa un any, només han augmentat les prestacions contributives en un 9,5 % mentre que els subsidis han reduït en un 2,7 % i la RAI en un 26,3 %.

Davant aquest escenari, CCOO de Catalunya considera que:

1. L’increment del salari mínim interprofessional suposa un reforç important del poder adquisitiu dels salaris més baixos. També, a Catalunya s’hauria d’assegurar un salari mínim de conveni segons el que estableix la Carta social europea, això és, per sobre del 60 % del salari mitjà, el que vindrien a ser uns 1.320 €. A manca de competència legislativa, aquest salari pot ser recollit en les clàusules socials per licitacions i altres polítiques i atorgaments públics.

2. Com destaca el recent informe del Gabinet Tècnic de CCOO: “Los beneficios empresariales impulsan y enquistan la inflación”, els beneficis de les empreses els primers 9 mesos de 2022 havien crescut un 52 % en relació amb l’escenari anterior a la pandèmia, mentre que els marges de benefici sobre vendes s’havien incrementat en un 30 %. La política de preus per part especialment de les grans empreses és poc eficient per contreure el consum, i amenaça la continuïtat en el creixement. La negociació dels convenis al 2023 ha d’assolir un mínim del 4 % i garantir clàusules de revisió salarial per recuperar el poder adquisitiu.

3. L’increment de l’IRSC en el marc de l’Acord social signat el 5 de desembre i que s’ha de transmetre als pressupostos del 2023, suposa una millora important per a les persones que més estan patint amb la crisi de preus. Per aquesta raó i per les urgents millores en el teixit industrial, en la formació o en les polítiques d’ocupació, és clau que la negociació dels pressupostos al Parlament de Catalunya sigui àgil per tal de garantir al més aviat possible la seva execució en benefici d’una millor protecció i acompanyament de la ciutadania.

4. Malgrat la reducció del nombre de persones registrades a l’atur i de l’augment de persones cotitzant, ens enfrontem a un repte important a l’hora de fer front a l’atur de llarga durada o cronificat, que es concentra en bona mesura en persones de més edat. La revisió dels programes de polítiques actives del SOC, amb el suport d’una àmplia majoria en una resolució recent del Parlament de Catalunya, s’ha de realitzar en el marc de la concertació del Pla de desenvolupament de les polítiques d’ocupació de Catalunya (2023-2024). En aquest sentit esdevé clau la propera publicació de la llei d’ocupació estatal i la dotació extraordinària que garanteix l’Acord concertat pels agents socials.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 2 de febrer de 2023