CCOO de Catalunya demana a la Taula del Pacte nacional per a la indústria (PNI) un pla industrial ambiciós que transformi el model productiu i energètic, amb una transició justa que no deixi ningú enrere

CCOO de Catalunya celebra que amb l’impuls del Consell pel Diàleg Social s’ha constituït avui la Taula del Pacte nacional per a la indústria per reprendre aquest gran acord programàtic de polítiques industrials amb el fi d’elevar el pes industrial català, transformar el model energètic i productiu per fer-lo més digital i sostenible, i millorar el sistema de recerca i innovació català.

Instem el Govern de la Generalitat a donar un impuls renovat al PNI amb un acord ambiciós, tant en el termini (horitzó 2030, en lloc del 2025) com en els objectius, posant el focus de l’acció i les inversions en la transformació dels processos de producció-consum cap a la circularitat, desplegar el parc d’energia renovable d’acord amb el Pla integrat d’energia i clima (PNIEC), la Llei de transició energètica de Catalunya i la Llei de canvi climàtic, i digitalitzar la indústria, sobretot incidint en el teixit de petita i mitjana empresa.

Que les inversions públiques i privades s’orientin principalment al canvi de model i a la construcció de les infraestructures necessàries del nou cicle industrial a través de projectes tractors amb capacitat d’arrossegar el teixit industrial de petita i mitjana empresa, que dotin el territori català de capacitat industrial als principals sectors de la mobilitat sostenible, agroalimentaris, energia, rehabilitació i transformació d’edificis, TIC i les indústries de la salut. Que el PNI inclogui els projectes emblemàtics per a la recuperació i transformació susceptibles de rebre fons europeus Next Generation.

CCOO de Catalunya insta també el Govern a vincular els objectius, les mesures i els recursos del PNI a la creació d’ocupació de qualitat, a un creixement més just i inclusiu i a una major cohesió territorial. El PNI ha de posar les persones al centre, facilitant la formació per l’ocupabilitat digital i per reduir les bretxes de gènere, edat o procedència, posant els recursos necessaris per a una transició justa que acompanyi treballadors i empreses en crisi amb plans alternatius de reindustrialització.

CCOO de Catalunya demana també al Govern que el PNI faci les reformes pendents del període anterior destinades a transformar i modernitzar els òrgans de la Generalitat d’acord amb els requeriments del nou cicle industrial: creació de l’Agència de Recursos de Catalunya, l’Agència d’Energia de Catalunya i l’Agència del Cicle Integral de l’Aigua, i dotar-les de capacitat de planificació i governança en el marc de l’economia circular i la transició energètica. Dotar també l’actual agència per la competitivitat de l’empresa (ACCIÓ) dels instruments per esdevenir una agència de transició ecològica i digital. També crear un observatori per a la transició justa que vetlli per no deixar enrere cap treballador o treballadora ni cap territori afectat per la transformació industrial.

El PNI ha de vetllar pel conjunt del territori de Catalunya. Buscar encaix i col·laboració amb els pactes locals per a la reindustrialització de les comarques metropolitanes. Promoure un desplegament industrial i energètic que ajudi a vertebrar i reequilibrar els territoris, retornant valor productiu i ocupació a la Catalunya despoblada.