CCOO de Catalunya celebra la millora de l’estabilitat del mercat de treball, però recorda que el context econòmic exigeix millores salarials per mantenir la demanda

Gairebé el 50 % dels nous contractes signats són de caràcter indefinit

El creixement dels preus que redueix el poder adquisitiu de les llars, i els marges i beneficis de les empreses que no paren de créixer, fan inajornable una política que faciliti la distribució de la renda. La manca de competències en alguns sectors com l’energètic o el de l’alimentació reclama un seguiment públic més acurat per garantir preus accessibles, i una negociació col·lectiva que faci efectiu el repartiment d’esforços. La millora en l’estabilitat de l’ocupació fa que hi hagi més persones disponibles per treballar, i per tant, caldrà que el mercat de treball segueixi tenint capacitat d’absorbir aquestes persones generant ocupació de qualitat. Per això és necessari mantenir la demanda amb millors salaris, a la vegada que cal garantir uns ingressos suficients per als qui no poden fer front a les necessitats més bàsiques.

ATUR REGISTRAT CATALUNYA/ESPANYA

El mes d’abril del 2023 deixa una xifra de 338.795 persones registrades com a aturades a les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), el que significa una reducció interanual de -7,1 % (25.903 persones aturades menys que ara fa un any).

Respecte del mes anterior, l’atur registrat presenta una reducció de 9.506 persones (-2,7 % en termes relatius). La població menor de 25 anys registra una reducció de l’11,6 % respecte del mes de març. Aquest resultat fa que a Catalunya hi hagi un total de 20.195 joves que cerquen feina sense èxit.

ATUR PER SECTORS D’ACTIVITAT

Respecte del mes d’abril del 2022, ha caigut l’atur en tots els sectors i únicament s’ha incrementat en aquelles persones que no tenien definida l’ocupació anterior. L’agricultura ha reduït atur en un 28,9 %, la construcció també ha reduït en un 8,2 %, els serveis ho han fet en un 7,4 % i la indústria també ha registrat una variació interanual negativa del 6,9 %. En canvi, aquelles persones sense ocupació definida anteriorment han incrementat l’atur en una proporció del 4 %. Respecte del mes de març, cau l’atur a tots els sectors. Concretament, la indústria redueix en un 2,5 %, els serveis en un 2,9 %, la construcció en un 1,5 % i l’agricultura en un 3,7 %.

ATUR PER PROVÍNCIES

En comparació a l’abril del 2022, totes les províncies han reduït l’atur, destacant el cas de Lleida i Girona, que han vist reduït el seu atur en un 15,8 % i en un 10,5 %, respectivament. Tarragona també redueix atur de manera significativa, en un 10,1 % i, finalment, la província de Barcelona també registra una variació negativa de l’atur, tot i que més moderada, de 5,5 %. Respecte del passat mes de març, totes les províncies registren una reducció de l’atur. Girona ho fa  en un 4,7 %, Tarragona en un 4,2 % menys, Lleida en un 2,8 % i Barcelona en un 2,3 %.

Evolucio Dades Atur Abril 2023

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

ATUR PER SEXES

Les dones representen el 57,3 % del total de persones sense feina. Respecte d’ara fa un any, els homes han reduït l’atur en un 8,3 % i les dones en un 6,2 %. Respecte del passat mes de març, tant homes com dones han reduït l’atur, ells en un 3,3 % i elles en un 2,3 %.

CONTRACTACIÓ REGISTRADA

El total de nous contractes registrats a Catalunya el mes d’abril és de 184.473 dels quals el 49 % són de caràcter indefinit. Respecte de l’abril del 2022 la contractació indefinida s’ha reduït en un 16,2 % mentre que la temporal ho ha fet en un 16,7 %. En comparació al mes anterior, s’han signat 10.893 contractes indefinits i 15.074 contractes temporals menys.

PRESTACIONS PER ATUR

El mes de març del 2023 les persones beneficiàries de prestacions contributives representen el 57 % del total, els subsidis suposen un 39,5 % i les persones beneficiàries de la renda activa d’inserció resulten un 3,5 % del total. Respecte d’ara fa un any, han augmentat les prestacions contributives en un 12,4 % i els subsidis en un 1,2 %, mentre que la RAI s’ha reduït en un 12,3 %.

Davant aquest escenari, CCOO de Catalunya considera que:

1. Tot i la reducció del nombre de persones aturades encara hi ha massa treballadors i treballadores que esperen poder exercir el seu dret al treball. El Pla de desenvolupament d’ocupació de Catalunya 2023-2026  ha de fer front al repte d’un atur estructural molt elevat, que afecta especialment els majors de 45 any i les dones. En aquest sentit s’ha de recuperar la qualitat d’un servei pròxim i personalitzat que faciliti la millora dels perfils competencials i que mitjançant el compromís per part de les empreses, garanteixi més eficiència en la intermediació. Tenir 338.795 persones registrades a l’atur i al mateix temps organitzacions patronals demanant fer contractacions en origen és un autèntic sense sentit. 

2. L’atur estructural que a Catalunya sembla situar-se en les dues xifres, té a veure amb el desencaix entre oferta i demanda per la manca de qualificació. Això es fa especialment evident en un entorn de forts canvis tecnològics que reclama de l’anticipació, millora i adaptació dels perfils competencials. La proposta d’un pla d’acreditació massiva per part del govern de la Generalitat és ben rebuda, però no tindrà cap efecte si no es converteix en un pla de qualificació massiva, que mitjançant l’orientació i la formació complementària, asseguri la millora de l’ocupabilitat de les persones. La participació de la representació legítima dels treballadors en la gestió dels plans de formació i en garantir l’accés als permisos de formació esdevé clau.

3. Com destaca el informe de CCOO “Mercado de Trabajo y Protección por Desempleo” cal més despesa i més cobertura i més qualitat en la protecció de les persones desocupades. Els prejudicis existents i que es promouen des d’alguns àmbits en els quals la protecció desincentiva la recerca de feina són falsos i perjudicials. Quan tan sols un 10 % de les persones beneficiàries d’una prestació l’esgoten, sembla evident que la prioritat rau a millorar la qualitat del servei i també de la prestació que reben les persones desocupades. La millora de les prestacions contributives s’ha d’acompanyar d’una ampliació de la cobertura i qualitat de les rendes mínimes i assistencials.

4. La reforma laboral està servint de contrapès pel que fa al mercat de treball a l’efecte perniciós que té sobre l’estructura de la demanda, la manca de responsabilitat per part de les empreses en les seves polítiques de preus. El camí per assegurar un equilibri en la redistribució de la renda i de garantir les inversions, la innovació i l’organització dels processos productius que han de permetre fer front als forts reptes que enfronta Catalunya (tecnològic, ambiental, demogràfic…), passa per una activació de la negociació col·lectiva. El bloqueig actual per part de les patronals posa en evidència una manca de perspectiva i de criteri que condiciona el futur immediat en termes socioeconòmics.