El 26 de maig vota a les eleccions al Parlament europeu

Propostes de CCOO al Parlament europeu


Foto Es pot afirmar que la Unió Europea (UE) travessa el pitjor moment des de la seva creació. A l’important dèficit democràtic de les seves institucions, s’hi han de sumar els efectes de la globalització i de la crisi econòmica, i, especialment, de les polítiques aplicades per fer-hi front, que han afectat molt negativament la ciutadania en forma d’atur, de devaluacions salarials, de precarització de l’ocupació, de reducció dels serveis públics, de més desigualtat social i de pèrdua general de drets, amb especial incidència negativa sobre les dones. La lenta recuperació econòmica encara no és percebuda per la immensa majoria dels ciutadans i ciutadanes europeus.

La UE s’ha anat allunyant dels pilars que van fonamentar la creació d’un projecte comú de construcció europea basat en la solidaritat i el progrés econòmic i social. L’euroescepticisme, els ultranacionalismes, la reivindicació de la sobirania nacional, el racisme, la xenofòbia, el masclisme i els límits a la mobilitat de persones van guanyant espais de manera perillosa, al mateix temps que la UE no és capaç de definir una política comuna i justa de migració, refugi i asil, i signa acords vergonyosos amb tercers països on no es compleixen els mínims requisits democràtics per contenir l’arribada de persones refugiades a Europa, les quals fugen de la guerra i la mort. I és que Europa no els dona resposta, fet que contradiu la solidaritat i la normativa internacional vigent. La sortida del Regne Unit de la UE —encara sense un acord de sortida ordenada i amb importants interrogants oberts per a la ciutadania, tant comunitària com britànica— és una mostra més del deteriorament de la UE.

Les eleccions europees i la composició del Parlament Europeu que en resulta són sempre rellevants per a la ciutadania, però aquest cop, a causa de la situació crítica que travessa el projecte europeu, adquireixen més importància. En aquest sentit, des de CC.OO. fem una crida als ciutadans i ciutadanes perquè votin i perquè ho facin per opcions que defensin la democràcia, la justícia social, la igualtat real i efectiva, el medi ambient i els drets i les llibertats de la classe treballadora.

Davant d’aquest escenari i per recuperar la confiança de la ciutadania en un model d’Europa social, justa i igualitària, des de CC.OO. considerem que els partits i les opcions polítiques que es presenten a les eleccions al Parlament Europeu haurien d’incloure en els seus programes, com a mínim, els següents elements:

1. EUROPA SOCIAL

La UE ha de recuperar el concepte de model social, el de l’Europa de les persones i per a les persones.
- S’ha d’establir un contracte social que ofereixi una societat més justa i igualitària, així com oportunitats per a tots i totes, que redueixi les desigualtats creixents i que integri la dimensió de gènere.
- El pilar europeu de drets socials no pot reduir-se a una declaració de bones intencions, sinó que ha d’esdevenir un compendi de drets mínims socials i laborals de caràcter vinculant per a tots els estats membres i dotat d’un pressupost suficient.
- Cal incorporar un protocol de progrés social al Tractat de la UE que garanteixi que les llibertats econòmiques i les regles de la competència no tinguin prioritat sobre els drets socials fonamentals i el progrés social, i que, en cas de conflicte, els drets socials tinguin prevalença sobre els econòmics.
- Semestre econòmic i social en què s’estableixin, al mateix nivell, les obligacions de caràcter pressupostari i econòmic i també de caràcter social, amb indicadors de compliment i amb sancions per incompliment de les obligacions en matèria social, tal com ja existeixen per a la inobservança de les obligacions econòmiques.

2. EUROPA DEMOCRÀTICA, SOLIDÀRIA I IGUALITÀRIA

S’han de defensar i reforçar la democràcia i els principis democràtics, i fomentar la participació democràtica. La solidaritat, la igualtat i la lluita contra les discriminacions i les desigualtats són valors fundacionals de la UE.

- Democràcia real. El Parlament Europeu ha de tenir plena capacitat de decisió com a única institució europea democràticament elegida per defensar els interessos de la ciutadania.
- S’ha d’exigir transparència a les institucions, a les agències i als lobbys que actuen a la UE.
- Política exterior i de seguretat de la UE. S’ha de basar en la solidaritat, la pau i el respecte als drets humans, i cal reforçar les polítiques de mediació i desarmament.
- S’hauria de reforçar la cooperació per al desenvolupament internacional de la UE.
- Política migratòria. El fenomen de la migració s’ha de gestionar de manera que es protegeixin els drets humans, que totes les persones rebin el mateix tracte en el treball i en la societat, i que es posi fi a l’explotació. Cal una política comuna i solidària a tota la UE per aconseguir la integració i la inclusió de les persones migrants. S’ha de garantir la mobilitat justa a tots els treballadors i treballadores de la UE i de tercers països, i la lluita contra el dúmping social ha de ser una prioritat.
- Política de refugi i asil. Les persones refugiades que fugen de la mort als seus països d’origen, a les quals assisteix la jurisdicció internacional en matèria d’asil i refugi, han de tenir garantits els seus drets. Es tracta de drets humans que han de ser protegits contra l’explotació i els abusos, i, per tant, són necessàries mesures per garantir-los les vies segures, el salvament marítim i l’auxili que requereixin en el seu camí cap a una segona oportunitat. Cal cancel·lar immediatament l’acord amb Turquia per al bloqueig a les fronteres amb la UE.
- Transversalitat de gènere. La dimensió de gènere s’ha de tenir en compte en totes les polítiques de la UE, cosa que implica que l’impacte de gènere, l’apoderament, la presència equilibrada de dones i homes, i, en definitiva, la meta de la igualtat de gènere han de ser elements que formin part de les polítiques de la UE a tots els nivells, a totes les fases i amb els actors i els recursos necessaris i de manera avaluable.
- Calen garanties d’igualtat de tracte i oportunitats a totes les persones, independentment de la diversitat sexual i de gènere (LGTBI), afavorint polítiques d’inclusió, respecte i tolerància en tots els àmbits de la vida per aconseguir el dret a la intimitat i a la pròpia imatge, a la salut, al treball, a l’ocupació efectiva i a la promoció professional. Cal reduir la vulnerabilitat, la desigualtat, la discriminació i la precarietat patides a causa de la manca de respecte i tolerància amb la diversitat sexual i de gènere.

3. EUROPA DEL TREBALL DIGNE

D’acord amb l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 8 de les Nacions Unides, s’ha de promoure l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom, per la qual cosa, juntament amb millors salaris, es pot aconseguir una millor distribució de la riquesa per assolir justícia social i fer front a la creixent desigualtat, atenent les especificitats necessàries per garantir la igualtat de gènere i de diversitat sexual.

- S’ha de garantir una negociació col·lectiva forta i eficient, qüestió que exigeix una legislació de la UE i també nacional que reforci la capacitat dels interlocutors socials per enfortir la negociació i l’aplicació dels convenis col·lectius, i ampliar la seva cobertura entre els treballadors i treballadores.
- Els sindicats han de poder exercir lliurement les seves activitats com a actors sociopolítics. No es pot limitar el dret de vaga ni el dret a la defensa col·lectiva dels drets laborals ni tampoc coartar l’acció dels sindicats.
- S’ha de garantir un salari mínim a la UE que garanteixi un nivell d’ingressos digne per a tots els treballadors i treballadores, i que, a més, eviti el dúmping social i la discriminació salarial i de condicions de treball entre la ciutadania de la UE.

+ DRETS
+ IGUALTAT
+ COHESIÓ
PRIMER, LES PERSONES

4. EUROPA DE LES PERSONES I NO NOMÉS DELS MERCATS

En contra de l’austeritat, que genera desigualtat, pobresa i exclusió entre les persones que no han generat la crisi, s’ha d’imposar una Europa dels drets de ciutadania i dels serveis públics.

- La UE s’ha de comprometre fermament en l’aplicació dels ODS i de l’Agenda 2030 de Nacions Unides, especialment respecte de l’erradicació de la pobresa, el treball digne, la reducció de les desigualtats i la igualtat entre homes i dones. Per fer-ho, cal incorporar aquests elements a les polítiques de la UE i dels seus estats membres, a escala nacional, comunitària i internacional.
- Com a mínim, caldrà garantir els drets a una educació de qualitat, l’aprenentatge al llarg de la vida, a la salut i a la seguretat en el treball, al treball digne amb drets i amb condicions laborals i salaris justos, a l’ocupació segura, a la igualtat de gènere, a l’equilibri entre feina i vida privada, als serveis públics suficients i de qualitat, a les polítiques d’integració social i laboral de persones migrants i refugiades, i a la protecció social, amb pensions justes i habitatge.
- Són necessàries noves polítiques econòmiques i comercials per impulsar un creixement inclusiu que beneficiï tothom. Cal una política econòmica de la UE més justa i social que rellanci la inversió pública i la privada, i que protegeixi els treballadors i treballadores davant les crisis econòmiques. Les reformes del pressupost de la UE, de la unió monetària i de la política econòmica han de garantir que la justícia social vagi unida a la competitivitat econòmica.
- Són imprescindibles noves institucions econòmiques que posin fi a l’actual autonomia del Banc Central Europeu, el pressupost europeu i el Tractat d’estabilitat, coordinació i governança (Fiscal Compact). Així mateix, cal una auditoria del deute públic i avançar cap a la unió bancària.
- És necessària una reforma profunda per aconseguir un sistema fiscal comú més just, que eviti l’evasió, l’elusió, el frau fiscal i els paradisos fiscals, i que gravi les empreses de manera adequada i igualitària, així com una hisenda europea.
- Les polítiques comercials de la UE han de garantir la protecció dels drets socials i no només servir els interessos de les empreses multinacionals.

5. EUROPA FEMINISTA

El principi d’igualtat de gènere és un dels valors fundacionals de la UE que s’ha de reforçar, a través d’estratègies igualitàries de l’acció positiva, de la transversalitat de gènere i de l’apoderament col·lectiu de les dones, i tot això, disposant sempre d’organismes específics, finançament suficient i professionals amb especialització, a fi de:

- Posar fi a qualsevol tipus de violència contra les dones, independentment de l’espai en què es produeixi i de la naturalesa i el grau que tingui.
- Respectar els drets sexuals i reproductius de les dones.
- Eliminar qualsevol tipus de desigualtat retributiva i discriminació envers les dones en el mercat de treball i en la protecció social.
- Potenciar la participació, la representació, la visibilitat i l’apoderament de les dones.

6. EUROPA CAP A UNA TRANSICIÓ JUSTA

La UE ha de ser el referent de la protecció del medi ambient, de la sostenibilitat i de la transició justa.

- La transició cap a una economia digital amb baixes emissions de carboni s’ha de gestionar de manera que ningú no quedi enrere.
- És necessària una nova política industrial de la UE per crear nous llocs de treball i per garantir que el dret de la competència i el dret de societats de la UE no prevalguin per damunt dels drets socials, sindicals i dels treballadors i treballadores.
- Cal establir mecanismes de suport per als treballadors i treballadores afectats per les transformacions que provoquen la descarbonització, la digitalització, l’automatització i la globalització. Els treballadors i treballadores, a través del sindicats, han de poder ser part activa en l’adaptació a les noves realitats del mercat de treball, amb el suport de la inversió pública i la privada, el diàleg social i la negociació col·lectiva, i unes polítiques de formació adequades.
- Cal garantir que tots els treballadors i treballadores, al marge dels sectors en què estiguin ocupats i del tipus d’activitat que realitzin, tinguin una feina digna, una retribució justa, igualtat de condicions, accés a protecció social i els mateixos drets que la resta de persones ocupades, inclòs el dret a afiliar-se a un sindicat i a negociar col·lectivament les seves condicions de treball.


Feu clic per poder veure:
- les propostes de CC.OO. al Parlament europeu: una Europa per a treballadors i treballadores (en castellà)
- les propostes sindicals de CCOO de Catalunya per enfortir l'Europa social 
- el manifest dels 4 motors per una Europa dels treballadors i treballadores, per una Europa social, solidària i pacífica!
- les propostes de CCOO davant les eleccions municipals del 26 de maig de 2019 
- els permisos retribuïts i no recuperables de les persones treballadores davant les eleccions municipals i europees del 26 de maig de 2019 
16/05/2019

 

La teva privacitat és important

Utilitzem galetes (cookies) pròpies i de tercers per analitzar el web, permetre el funcionament d’un xat, donar suport i resoldre dubtes dels usuaris, personalitzar les opcions de navegació per a la nostra web i oferir la possibilitat de compartir i d’interactuar amb les xarxes socials. Mitjançant l’acceptació d’aquesta informació, se n’accepta expressament l’ús. En tot cas, es pot obtenir més informació sobre la nostra política de galetes o saber com deshabilitar-les o desactivar-les amb la informació que es mostra aquí.