CCOO signa amb Pronovias Group un acord pioner en mesures de conciliació i corresponsabilitat

Aquest acord s’anticipa a la futura llei de famílies amb la creació de nous permisos de conciliació i cures, i suposa una millora en relació amb el Conveni de la indústria tèxtil i de la confecció. Un acord pioner, impulsat per CCOO, que demostra que és possible seguir avançant cap a una igualtat efectiva i real entre dones i homes.

La Secció Sindical de CCOO de Pronovias Group ha signat, aquest matí, amb la direcció de l’empresa un important acord en matèria de corresponsabilitat i conciliació, amb el qual s’anticipen a la futura llei de famílies i es creen nous permisos per a la conciliació i les cures, a més de l’ampliació de supòsits i la millora d’altres permisos recollits en el conveni sectorial.

Concretament, es creen tres nous permisos de cures. Un permís retribuït de 5 dies a l’any per atendre un familiar de fins a segon grau o una persona convivent, amb o sense relació familiar, que s’aplicarà en cas d’accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs. Un permís parental de 8 setmanes no retribuït que es podrà gaudir fins als 8 anys de l’infant, de manera contínua o discontínua i a temps parcial o complet. Aquest permís s’aplicarà de manera progressiva: 6 setmanes per a 2023 i 8 setmanes per a 2024. Per últim, un permís retribuït de 4 dies l’any per absentar-se de la feina per causes de força major (motius familiars urgents i imprevisibles, malaltia o accident…).

Quant a la protecció de l’embaràs i la lactància, s’acorda que les dones embarassades podran optar al teletreball continu i intensiu durant l’últim trimestre de gestació, sempre que sigui possible pel tipus de feina que realitzen. Com a bona pràctica, les dones que estiguin en procés de lactància podran teletreballar fins que la criatura compleixi els 6 mesos, amb l’objectiu de compatibilitzar la lactància  materna i la seva reincorporació a la feina.

Aquest acord també comporta una millora del Conveni de la indústria tèxtil i de la confecció en relació amb el crèdit d’hores per anar a la consulta mèdica. El conveni estableix 20 hores anuals retribuïdes per a visita al metge de capçalera o especialista, de les quals se’n poden utilitzar un màxim de 10 per acompanyar al metge a fills menors de 12 anys o a persones grans de primer grau de consanguinitat. Amb aquest acord, es poden utilitzar les 20 hores anuals retribuïdes per acompanyar a la visita mèdica tant als fills menors de 12 anys i persones grans de fins a primer grau, com a persones convivents amb o sense parentiu que no puguin valer-se per si mateixes.

Per últim, es crea un permís retribuït de fins a 10 hores per acompanyament al metge de persones dependents que es podrà sol·licitar en cas d’haver esgotat les hores d’excés, les hores de lliure disposició, els permisos previstos per la llei de famílies i les 20 hores que estableix el conveni sectorial. Només caldrà acreditar el el grau de dependència o minuvalia.

Amb aquest acord signat avui amb Pronovias Group es continua avançant en matèria d’igualtat, corresponsabilitat i conciliació a l’empresa, on els darrers anys hem acordat diferents mesures importants i pioneres, a instàncies de CCOO, que ens han permès millorar les condicions i afavorir una major conciliació de la vida laboral i la personal de les persones que treballen a les empreses del grup. Entre els acords més destacats hi ha:

  • El Protocol de mesures integrals contra la violència de gènere, que incorpora mesures que van més enllà de la mateixa llei.
  • L’equiparació del permís de naixement entre els dos progenitors.
  • Acord d’horaris especials per a embarassades sense repercussió econòmica.
  • Dues setmanes d’adaptació per a pares i mares després de la baixa maternal, amb una reducció del 25 % de la jornada, sense repercussió salarial.
  • La compactació de la jornada per a mares i pares fins que l’infant compleixi els 2 anys.
  • Polítiques de desconnexió digital per garantir el descans.
  • Polítiques de teletreball.
  • Millora de les polítiques de flexibilitat horària.
  • Durant la pandèmia hem negociat ERTO garantint el 90 % del salari i sense afectar les vacances ni els beneficis socials, i hem negociat protocols de seguretat i salut davant la COVID-19. També vam organitzar i gestionar les costureres solidàries, que van fer 100.000 mascaretes homologades per la Federació de productes sanitaris i farmacèutics.