Complir la llei i fer prevenció pot evitar totes les morts a la feina, treballar a la via pública no significa que no es puguin evitar #copsdecalor

Complir la llei i fer prevenció pot evitar totes les morts a la feina, treballar a la via pública no significa que no es puguin evitar #copsdecalor. És obligació d’empreses i administracions protegir la seguretat i salut de les treballadores/rs, especialment amb onades de calor.

Les mesures del govern estatal de pla de xoc d’estalvi energètic decreten que les temperatures en recintes refrigerats no baixin dels 27 °C, però prevalen les disposicions mínimes en els llocs de treball del RD 486/1997.

Condicions ambientals dels llocs de treball

  1. L’exposició a les condicions ambientals dels llocs de treball no ha de suposar cap risc per a la seguretat i la salut dels treballadors.
  2. Així mateix, i en la mesura que sigui possible, les condicions ambientals dels llocs de treball no han de constituir una font d’incomoditat o molèstia per als treballadors. A aquest efecte, cal evitar les temperatures i les humitats extremes, els canvis bruscos de temperatura, els corrents d’aire molests, les olors desagradables, la irradiació excessiva i, en particular, la radiació solar a través de finestres, llums o envans envidrats.
  3. Als locals de treball tancats s’han de complir, en particular, les condicions següents:

a) La temperatura dels locals on es realitzin feines sedentàries pròpies d’oficines o similars estarà compresa entre 17 i 27 °C.

La temperatura dels locals on es realitzin feines lleugeres estarà compresa entre 14 i 25 °C.

b) La humitat relativa estarà compresa entre el 30 i el 70 per 100, excepte als locals on hi hagi riscos per electricitat estàtica en què el límit inferior serà el 50 per 100.

c) Els treballadors no han d’estar exposats de forma freqüent o continuada a corrents d’aire la velocitat dels quals excedeixi els límits següents:

1r treball en ambients no calorosos: 0,25 m/s.

2n treball sedentari en ambients calorosos: 0,5 m/s.

3r treball no sedentaris en ambients calorosos: 0,75 m/s.

Aquests límits no s’aplicaran als corrents d’aire expressament utilitzats per evitar l’estrès en exposicions intenses a la calor, ni als corrents d’aire condicionat, per a les quals el límit serà de 0,25 m/s en el cas de feines sedentàries i 0,35 m/s en els altres casos.

d) Sense perjudici del que es disposa en relació a la ventilació de determinats locals al Reial decret 1618/1980, de 4 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària, la renovació mínima de l’aire de els locals de treball, seran de 30 metres cúbics d’aire net per hora i treballador, en el cas de treballs sedentaris en ambients no calorosos ni contaminats per fum de tabac i de 50 metres cúbics, en els casos restants, a fi d’evitar el ambient viciat i les olors desagradables.

El sistema de ventilació emprat i, en particular, la distribució de les entrades d’aire net i sortides d’aire viciat han d’assegurar una renovació efectiva de l’aire del local de treball.

  1. A efectes de l’aplicació del que estableix l’apartat anterior s’han de tenir en compte les limitacions o condicionants que puguin imposar, en cada cas, les característiques particulars del mateix lloc de treball, dels processos o operacions que s’hi desenvolupin i del clima de la zona on estigui ubicat. En qualsevol cas, l’aïllament tèrmic dels locals tancats s’ha d’adequar a les condicions climàtiques pròpies del lloc.
  2. Als llocs de treball a l’aire lliure i als locals de treball que, per l’activitat desplegada, no puguin quedar tancats, s’han de prendre mesures perquè els treballadors puguin protegir-se, en la mesura que sigui possible, de les inclemències del temps.
  3. Les condicions ambientals dels locals de descans, dels locals per al personal de guàrdia, dels serveis higiènics, dels menjadors i dels locals de primers auxilis han de respondre a l’ús específic d’aquests locals i s’han d’ajustar, en tot cas, al que disposa l’apartat 3.