RETALLAR UNA PAGA ÉS MES UNA OPCIÓ D’UN GOVERN DE DRETES QUE PROTEGEIX ELS PRIVILEGIATS QUE UNA NECESSITAT PER L’ECONOMIA CATALANA.

A la Mesa General  no hi ha hagut cap possibilitat de negociació
davant la negativa de la representació del Govern de facilitar la informació
que hem demanat i per que s’han mostrat 
inflexibles en les mesures que volen prendre i no han acceptat  les nostre propostes  per fer possible que els treballadors i
treballadores de la Generalitat cobrem de forma integra les retribucions de
l’any 20013.

Malgrat això ,fem propostes  a 
partir de les nostres dades. 
D’aquestes dades  es demostra  que es possible cobrar la  paga sense 
comprometre  la suficiència ni  el bon funcionament dels Serveis  Públics i Socials  ni ,tampoc, 
l’estabilitat pressupostaria.

La paga que ens volen retallar representa no
arriba als  400 milions d’Euros a l’any
2013.

La recuperació de l’impost de successions que
vol fer el govern l’estimen en 150 milions de recaptació ,se recuperen el
vigent a abans de  l’any 2010
significaria recaptar 500 milions . Estem parlant de 350 milions que recaurien
en molts pocs contribuents i que reben herències elevades .

Només hem pogut accedir a conèixer  a que es destina la meitat de la partida
destina a lloguers. El preu està molt per sobre de mercat . Pagant a preu de
mercat significaria un estalvi  d’uns 172
milions .

Suprimir les jornades especials a partir de
cap de serveis en amunt podria significar … milions

La  reducció de càrrecs de confiança i assessors   ,només
en un 25% , suposaria uns 10 milions.

La reducció , a la meitat,  de les despeses per  incentius al rendiment i tasques extraordinàries
comportaria uns 35 milions

La previsió 
d’ingressos  que sembla estima el
govern per la imposició sobre dipòsits bancaris es d’uns  500 milions .

No tenim noticia de que el govern estigui fent
cap renegociació del deute amb entitats bancàries i empreses creditores per
reduir interessos i allargar terminis de retorn 
. Estimem     ( en termes de 2012) que cada punt de reducció
del tipus d’interès  que paga el govern
de mitja (5’18%) pot significar un estalvi d’uns 330 milions .

La capacitat de despesa del govern es pot
incrementar en uns 200 milions per cada dècima 
d’increment del sostre de dèficit a partir del 0’7%.

Només amb la suma  del que renuncien a ingressar per successions,
el que es pot estalviar per lloguers ,la reducció de càrrecs de confiança i la racionalització
de les despeses per incentius i tasques extraordinàries  representa uns 480 milions.

Si  el
govern no pren aquestes mesures i no te en compte la variació del sostre de dèficit  ,el 
retallar-nos una paga es una opció política i no una necessitat
econòmica .

 A mes
de la retallada econòmica als treballadors i les treballadores de la Sanitat
se’ls vol fer un còmput  anual de la
jornada  molt per sobre de la que tenen  a l’actualitat amb l’objectiu es
desregularitzar la jornada i  deixar de
contractar personal  per determinats
horaris i serveis .  La jornada màxima en
còmput  anual per l’ICS no pot ser
superior a les 1599 hores , en horari diürn i de 1445 en nocturn .

 

El 
Govern de la Generalitat es dels pocs que retalla i es el que mes
retalla. Nomes altres tres comunitats autònomes retallen (Andalusia, País
Valencia i Murcia ) i totes ho fan en menor proporció.

MESURES DE CONCILIACIÓ Propostes de CCOO

MESURES DE CONCILIACIÓ

La conciliació de la vida laboral familiar i
personal és un dret de ciutadania  i una
necessitat social.

Equiparar els dret  entre els diferents col·lectius en funció de
les diferents realitats de sectors i professions, mantenint  els drets específics actuals. Racionalitzar
la utilització d’aquests drets .

La funció de la  MGFP 
és  negociar els drets comuns
mínims per a tots els col·lectius  i
traslladar a les meses  sectorials  o de conveni , la  negociació dels propis i específics  de cada sector .

Les propostes 
de mínims  comuns són:

Recuperació dels dies anuals retribuïts
d’assumptes  personals, suprimits per la
Llei 5/2012 i el Real Decreto 20/2012.

Per motius de salut sense que requereixi  IT, sens perjudici de mantenir la
regulació actual que millora aquests mínims en els diferents sectors
, els
treballadors i treballadores disposaran fins 
a 45 hores l’any , que podran utilitzar-se de forma  consecutiva de fins 3 dies.

Els dies no retribuïts de llicència per  assumptes personals podran utilitzar-se  sense agrupament mínim.

El temps necessari per visites mèdiques.

El temps necessari per proves diagnòstiques
pròpies  o de familiar de primer grau

Per cirurgia major ambulatòria pròpia o d’un
familiar de primer grau .

Aplicació de l’article 49.E de l’EBEP, ampliat
als casos de malaltia greu d’un familiar de primer grau.

Aplicació de l’article 48.J de la Llei de
Conciliació de la vida familiar i laboral

Flexibilitzar 
fins a 30 dies el termini per a la utilització de permisos per
naixements, adopcions , hospitalització (encara que ja s’hagi donat l’alta
hospitalària…), etc…

Utilització de fins a 7 dies de les vacances
fora del torn habitual.

Compliment del Real Decreto de Riesgos
Biológicos 664/1997

 

La resta de mesures s’ha de plantejar a cada
mesa sectorial , en aquest sentit demanen la reunió urgent de les meses sectorials
per negociar  els temes específics de
conciliació.

Això ja serien exemples per  a les meses sectorials.

Pel que fa 
al Personal Tècnic  i
Administratiu

Possibilitat d’acumular les hores de les
tardes de vigília en una borsa d’hores pel gaudiment en un altre moment.

La flexibilitat diària de 2 hores i 30 minuts podran
ser recuperades en còmput setmanal