Campanya: “Els serveis públics som totes i tots”

Els serveis públics som totes i tots perquè, en primer lloc, d’una manera o d’una altra, hi estem implicats com a persones usuàries, i, en segon lloc, perquè els necessitem per tenir una vida digna. També perquè els hem defensat i els hem construït com a treballadors i treballadores, ja que un bon grapat de nosaltres, dels nostres familiars, dels nostres amics i amigues… fan possible cada dia, amb el seu esforç, el manteniment de tot un sistema que ens tracta a tots i a totes igual. I perquè el sistema mateix té necessitat de netejadors i netejadores, professionals mèdics, professionals d’infermeria, professionals socials, programadors i programadores culturals, monitors i monitores de lleure, mestres, conserges, personal administratiu i un llarg etcètera, en què cap professió no pot viure sense l’altra i entre totes ho fan
possible.

Fa massa anys que CCOO lluitem pels serveis públics, que tan amenaçats estan cada dia, perquè tenen un finançament insuficient, perquè no disposen de bona panificació i/o instal·lacions o per la voracitat d’un mercat que vol substituir-los per fer negocii que n’impossibilita l’accés a la majoria de la població. Uns serveis que han patit retallades inassolibles. Fa massa anys que tu lluites pels serveis públics. I ho continuaràs i ho continuarem fent.

I perquè les lluites donen fruït aquí et relatem algunes

de les que hem aconseguit darrerament:

Un acord de pressupostos amb el govern de la Generalitat de Catalunya i els agents socials

supera els 1.440 milions d’euros i que entre d’altres mesures assoleix destinar 14,5 milions d’euros a garantir l’increment de places a la Formació Professional i desplegant l’orientació formativa i professional. Enfortir el Servei Públic d’Ocupació amb 595 milions. L’enfortiment del sistema públic de salut de Catalunya augmentant la partida del Departament prioritzant la dotació a la provisió de serveis en l’àmbit de l’atenció primària. L’augment del Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya fins al voltant dels 615€ per possibilitar l’accés a totes aquelles persones que estan sota el llindar de la pobresa no accedien, augmentant en 144 milions per les prestacions en especial a la Renda Garantida de Ciutadania. Així com compensar l’increment de la despesa energètica a famílies i empreses.

Acord a municipis i territoris

Acords a municipis i territoris que han permès millorar instal·lacions educatives, l’accés al transport públic, tenir nous centres assistencials i hospitalaris.

Diferents mesures per als treballadors i treballadores públics, entre els quals:

 1. Llei reducció temporalitat: La negociació de la Llei de mesures urgents per la reducció de la temporalitat de l’ocupació pública ha obligat les administracions a estabilitzar les plantilles i permetre a molts treballadors i treballadores consolidar els seus llocs de treball després de molts anys en una situació d’abús de temporalitat. CCOO ha apostat sempre per negociar una sortida segura i amb garanties jurídiques per totes les persones en abús de temporalitat.
 2. Promoció interna i en especials condicions a la  Generalitat de Catalunya: CCOO arribem a acords per a fer real aquest dret per a totes les persones laborals fixes i funcionàries de carrera de totes les categories i Cossos.
 3. Llei d’Ocupació Pública catalana: CCOO hem reclamat i aportem propostes per a una Llei negociada amb els sindicats representatius de les Administracions Públiques, que possibiliti, entre d’altres temes bàsics, la carrera professional vertical i horitzontal, real, per a tots els empleats i empleades públics.
 4. Acord millores salarials i condicions laborals: CCOO signa l’Acord Marc per a una Administració del segle XXI, què suposen millores substancials en les condicions laborals i salarials del personal de les administracions públiques i el seu sector públic, entre elles la pujada salarial del 9,8% en tres anys. Un increment en les retribucions que ve acompanyat a l’Acord per importants mesures de millora de les condicions de treball al sector públic, demandades per aquest sindicat en diferents mobilitzacions, destacant les concentracions de novembre de 2021 i la de milers de delegats i delegades al juliol davant de les portes del Congrés.
 5. Jubilació anticipada per feines penoses: CCOO ha mantingut un llarg procés negociador amb el Ministeri de Seguretat Social, els grups polítics i el Departament d’Interior. Des de CCOO recordem que el nou dret a aquest tipus de jubilació anticipada recollit a la Llei 27/2011 i posteriorment regulat al RD 1698/2011 és fruit d’un acord de diàleg social entre sindicats, empresaris i el Govern, que va comptar alhora amb un ampli suport parlamentari. Molts  col·lectius com els Mossos d’Esquadra, la Policia Foral Navarra, entre d’altres, van sortir beneficiats d’aquesta negociació en la que només els sindicats de classe com CCOO estaven representats a la Mesa de funció pública.
 6. Jubilació anticipada pels policies locals (Reial Decret 1449/2018, de 14 de desembre) és una aposta de CCOO aconseguida. Ha permès que la persona interessada pugui accedir a la pensió de jubilació amb una edat inferior en 5 anys a la seva edat ordinària de jubilació, o amb 6 anys en el supòsit que acrediti 37 anys d’activitat efectiva y cotització (https://ccoo.app/agrupacio-policialocal/aprovada-jubilacio-anticipada-policies-locals/).
 7. CCOO signem acord d’estabilització del personal interí pels ens locals sense representació legal de treballadors i treballadores de Catalunya. Entre 700 i 800 d’ajuntaments i altres ens locals no tenen cap persona representant sindical, és a dir, mai s’han celebrat eleccions. Per tant, aquest acord cobrirà una important necessitat existent o ho farà establint un instrument que dotarà als ens locals més petits i sense RLT d’unes bases negociades. Aquest acord reflecteix el paper que la Comissió Obrera Nacional de Catalunya juga com a sindicat majoritari no només defensant els drets del personal a les administracions on tenim representació (és a dir, on tenim delegats i delegades) sinó arribant a acords de país que millora les condicions de vida i treball de tot el personal de l’administració local, treballi on treballi (https://fsc-local.ccoo.cat/acord-estabilitzacio-ens-sense-rlt/)
 8.  Acord Marc de condicions pels empleats/des dels ens locals de menys de 20 mil habitants: la major part dels quals no disposen d’instruments de regulació de les condicions de treball del seu personal, una eina útil que garanteix un marc estable de drets i deures dels empleats públics, homologat i adequat a la realitat i a les necessitats dels ens locals del nostre país. Per a que l’Acord comú sigui d’aplicació a una corporació local és necessari la seva negociació en el marc dels òrgans col·lectius legalment establerts i la posterior aprovació de l’adhesió a l’Acord al plens corporatius. (https://www.acordcomu2015.com/presentaci-).
 9. Serveis públics de qualitat: El nostre sindicat té com un dels seus objectius la qualitat dels serveis públics i això no es contradiu, ans al contrari, amb les reivindicacions dels treballadors i treballadores de les administracions. Reivindiquem i tenim present sempre en les negociacions modernitzar l’administració a partir de més recursos, millor organització i gestió prioritzant els interessos dels sectors socials més febles a l’hora de relacionar-se amb l’administració (persones grans, amb pocs recursos, persones immigrants….). Caldria introduir serveis de suport a usuaris amb dificultats de comprensió, d’accés a una administració 2.0. Pensem que les noves modalitats a la prestació de serveis (teletreball) i la irrupció de tràmits telemàtics no han d’anar mai en detriment de la qualitat del servei.
 10. Més inversió als serveis públics: Per a CCOO és imprescindible una aposta clara pel sector públic i l’augment de la despesa, incloent-hi també els fons europeus, permetent així importants inversions per assegurar tots els drets de la ciutadania, ja que sense això no serà possible el procés de reconstrucció dels serveis públics que s’han estat deteriorant durant més d’una dècada.
 11. Campanya per una Llei de Funció Pública per l’Administració de l’Estat amb garanties: El SAE de CCOO hem iniciat una campanya on estem exigint al Govern una Llei de Funció Pública per a l’Administració de l’Estat que compleixi les expectatives del personal públic i la ciutadania; ja que considerem que l’aprovació de l’Avantprojecte de Llei de Funció Pública per a la Administració de l’Estat al Consell de Ministres, s’ha dut a terme amb presses i sense la necessària negociació col·lectiva, compromesa a l’Acord Marc signat a l’octubre amb les organitzacions sindicals. Destaquem la imprescindible millora en matèries tan essencials com retribucions, carrera professional, igualtat, transparència o jornada, entre d’altres.

Per això et convidem a cuidar, estimar, protegir i lluitar pel que és teu. Perquè tu ets Servei Públic, per que els Serveis Públics som Totes i Tots!

Aquí, pots accedir a un resum de la campanya en format díptic.

Aquí, pots descarregar el resum en format WhatsApp.

Aquí, pots descarregar el cartell de la campanya.